250 Yıllık İTÜ tarihini Keşfedin!

İstanbul Teknik Üniversitesi, 250 yıla yaklaşan tarihiyle, bilimle, teknolojiyle, sanatla ve sporla markalaşmış bir yapıdır. Geçmişi günümüze bağlayan, gelecek için projeler üreten bir bilim merkezi olan İTÜ’nün dününü, bugününü ve yarınını

1700'ler

 • “Hendese Odası” Kuruldu
  1770’de Kırım'dan İstanbul'a geldikten sonra Osmanlı Devleti hizmetine girmiş olan Baron de Tott, önce Çanakkale istihkamlarında görev almıştır. 1772'de kurulan ve Fransızların "école d'artillerie veya école de cannoniers" dedikleri ve Türkçe'ye topçu mektebi olarak çevirebileceğimiz bir müessesenin kuruluşunda etkili olmuştur. Topçu Mektebi, sürekli olmayıp devreler halinde topçulara yeni top tekniklerinin öğretildiği bir kurs mahiyetinde kurulmuştur. Burada 1772-1773 arasında dokuz aylık bir dönemde üç-dört kur'a halinde çok sayıda Osmanlı topçusu eğitim görmüştür. Buradaki eğitim 1735’te kurulan Humbaracı Ocağı'ndaki gibi yeni teknik ve silahların kullanılmasının öğretimine yönelik olmuştur. 1774'te kurulan Sürat Topçuları (Süratçiler) Ocağı ile bu eğitimin geniş bir kesime yayılmasına çalışılmıştır.

 • “Hendesehane” Kuruldu
  “Hendesehane” 29 Nisan 1775 tarihinde Baron de Tott’un nezaretinde Donanma-i Hümayun’a askerî teknik eğitimli, özellikle geometri ve coğrafya bilen zabit yetiştirmek amacıyla kuruldu. Bu kuruma, Fransız belgelerinde “Ecole des Théories” veya “Ecole des Mathématiques” denmiştir. Talebeler 10 kişilik seçkin gruplar halinde askerî teknik konularında eğitim görmekteydi. Fransız teknisyen Sr. Kermovan ve aslen İskoçyalı bir mühtedi olan Campbell Mustafa Ağa, Eylül 1775 tarihine kadar burada matematik dersleri vermişlerdir.

 • «Hendesehane» Kurumsallaşıyor
  1776’da Hendesehane’nin yeni teori ve metotlarla matematik ve istihkâm eğitimi veren ilk Osmanlı müessesesi olduğunu belirleyen nizamnamesi hazırlanmıştır. Baron de Tott’un İstanbul’dan ayrılmasından sonra (Haziran 1776), Donanma-i Hümayun’da ikinci kaptan olan Cezayirli Seyyid Hasan Hoca, Hendesehane’ye hoca olarak tayin edilmiştir. Kısaca bu müessese için, Avrupalı uzmanların idaresi altında kurulmuş fakat dönemin Osmanlı bürokratik yapısında teşkilatlanmış olduğunu söylemek mümkündür.

  1776’da Hendesehane’nin yeni teori ve metotlarla matematik ve istihkâm eğitimi veren ilk Osmanlı müessesesi olduğunu belirleyen nizamnamesi hazırlanmıştır. Baron de Tott’un İstanbul’dan ayrılmasından sonra (Haziran 1776), Donanma-i Hümayun’da ikinci kaptan olan Cezayirli Seyyid Hasan Hoca, Hendesehane’ye hoca olarak tayin edilmiştir. Kısaca bu müessese için, Avrupalı uzmanların idaresi altında kurulmuş fakat dönemin Osmanlı bürokratik yapısında teşkilatlanmış olduğunu söylemek mümkündür.
 • “Hendesehane”, “Mühendishane” Oluyor
  Hendesehane 1781 yılından itibaren Mühendishane adı ile de anılmaya başlanmış ve on kişilik talebe kadrosuyla eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür. Reformcu vezir olarak bilinen Halil Hamid Paşa’nın sedareti (1782-1785) sırasında 1784 yılında Fransa’nın Osmanlı ile olan ittifakı çerçevesinde askerî yardım ve istihkâmların güçlendirilmesi için İstanbul’a göndermiş olduğu Lafitte-Clavé ve Monnier Courtois adlı iki Fransız istihkam subayı ayrıca Tersane-i Amire’deki Mühendishane’de ders vererek, topçuluk, seyrüsefer ve istihkâmcılık dallarında zabit yetiştirmişlerdir.


 • Mühendishane-i Cedide Kuruldu
  Sultan III. Selim’in (1789-1807) tahta çıkmasından üç yıl sonra 1792 yılında başlattığı "Nizam-ı Cedid" hareketi çerçevesinde deniz ve kara mühendislik eğitimi de ele alınmıştır. 1793 yılında Tersane-i Amire’de bulunan “Tersane Mühendishanesinde” gemi inşası, seyrüsefer, haritacılık, ve coğrafya dersleri verilmek üzere hazırlıklar yapılmıştır. Başına Fransız bahriye mühendisi J. Balthasar Le Brun getirilmiştir. Le Brun’ün Fransa’ya dönüşünden sonra onun yerine, eğitmiş olduğu Osmanlı bahriye zabitleri tayin edilmiştir. Humbaracıların, lağımcıların ve topçuların eğitimini sağlamak amacıyla da yine 1793 yılında “Mühendishane-i Cedide” adı ile ikinci bir Mühendishane daha kurulmuştur.

 • Mühendishane-i Cedide’de Eğitim Başlıyor
  Yeni mühendishanede dersler, 1794 senesinde başlamıştır. Burada on yıl kadar önce Tersane Mühendishanesi’nde Fransız uzmanlardan istihkâm teknikleri dersleri görmüş olan yeni nesil Osmanlı mühendis hocalar ders vermeye başlamışlardır. Bunlar arasında sonraları Mühendishane-i Hümayun'un ilk başhocalığına getirilecek olan Hüseyin Rıfkı Tamanî de bulunmaktadır. Mühendishane-i Cedide’nin nizamı da önceki mühendishane gibi bir hoca, dört halife, on talebe ve diğer görevlilerden oluşmaktadır. Burada humbaracı ve lağımcı ocaklarının mensuplarına geometri, trigonometri, irtifa alınması ve keşif konuları öğretilmeye çalışılmıştır. Kurumun hocalığına Abdurrahman Efendi getirilmiştir.

Başa Dön

1800'ler

 • Humbaracı, Lağımcı ve Mimar Ocakları Mühendishane’ye Katıldı
  Humbaracı, Lağımcı Ocakları ve Mimar Ocakları’ndan seçilen 100 kadar aday Mühendishane-i Cedide’ye alınmış ve öğretim kadrosuna bir ilave ile beş halifeye (assistant researcher) çıkartılmıştır.

 • Mühendishane İkiye Ayrıldı
  Kanuna göre Mühendishane ikiye ayrılıyor biri Mühendishane-i Berrî-i Hümayun ikincisi Mühendishâne-i Bahrî-i Humayun adını almıştır. Bu yeni kanun ile Avrupa-Osmanlı karışımı bir yapıya kavuşan Mühendishane-i Berri-i Hümayun’da kırk kişilik bir talebe kadrosunun her on kişisinin bir sınıf itibar olunarak dört sınıflı ve biri başhoca olmak üzere dört hocalı yeni bir sistem kurulmuştur. Mühendishâne’de dördüncü sınıf başlangıç sınıfı birinci sınıf ise son (mezuniyet) sınıfı olarak kabul edilmiştir.

 • Mühendishane’nin ilk Başhocası Hüseyin Rıfkı Tamanî
  Tersane Mühendishane’sinde Fransız mühendislerin yanında yetişmiş ve Mühnedishane-i Cedid’de halife olarak görev yapmış olan Hüseyin Rıfkı Tamani’nin Mühendishane-i Berri-i Hümayun’un ilk başhocası olmuştur(ö.1817). Astronomi, matematik, mühendislik ve coğrafya konusunda telif ve tercüme yoluyla hazırladığı on cilt kitap hazırlamıştır.

 • Seyyit Ali Efendi Başhoca Oldu
  Hüseyin Rıfkı Tamani hocanın yerine Mühendishane-i Berri-i Hümayun başhocalığına Seyyid Ali Efendi (Paşa) Başhoca olmuştur. Kutu’-ı Mahrutiyat adında koni kesitleri konusunda muazam bir eser hazırlamıştır.

 • Hoca İshak Efendi Başhoca Oldu
  Hüseyin Rıfkı Tamanî’nin talebesi olan İshak Efendi (ö.1836) Sayyid Ali Hoca’dan sonra Mühendishane-i Berri- Hümayun başhocası olmuştur. İsha efendi Batı ve özellikle Fransız kaynaklarına dayalı olarak telif ve tercüme ettiği 13 ciltlik yayını arasında, dört ciltten oluşan Mecmua-ı Ulum-ı Riyaziye’nin, özel bir yeri vardır. Çünkü bu eser, Osmanlı dünyasında birçok bilim dalını ihtiva eden bir ders kitabının hazırlanmasındaki ilk geniş kapsamlı teşebbüstür. İhtiva ettiği konular arasında, matematik, fizik, kimya, astronomi, biyoloji, botanik ve mineraloji sayılabilir. Böylece mühendislikte batı tarzı eğitim modeli yerleşmiştir.

 • Mekteb-i Harbiye’nin Kuruluşu
  400 kişilik sınıflar, kütüphane, cami, hamam, hastahane, eczahane, matbaa ve mutfakla donatılan mektebin laboratuvarları için gerekli malzemeler Avrupa’ya sipariş edildi. Mektep başlangıçta Ekol Militer, Mekteb-i Ulûm-i Harbiyye, Mekteb-i Fünûn-ı Harbiyye, Asâkir-i Hâssa-i Şâhâne, Mekteb-i Harbiyye-i Mansûre ve Mekteb-i Hâssa gibi çeşitli adlarla anıldı.

 • Seyyit Ali Paşa Yeniden Başhoca Oldu
  1836’da yeni başhoca İshak Efendi’nin görevle gittiği Medine’den dönerken vefat etmesi ve onun yerine vekâlet eden Abdülhalim Efendi’nin aynı yıl içinde ölmesi üzerine tekrar başhocalığa getirildi.

 • İlk Yerli Buharlı Gemi İnşa Edildi
  Navarin baskınında uğranılan kayıplar Osmanlı Devleti’ni Amerika ile yakınlaşmaya itti. 7 Mayıs 1830’da imzalanan Türk-Amerka Dostluk Ticaret ve Seyr-i Sefain Muahedesi’nin gizli maddesi uyarınca Amerika, Osmanlı Devleti’ne kâr almadan savaş gemileri inşa edip satacaktı. Ayrıca gönderdikleri Henry Ecford ve Foster Rhodes isimli gemi inşa mühendislerinin katkılarıyla Eser-i Hayır adı verilen ilk yerli yapımı buharlı (yandan çarklı) gemi 26 Kasım 1837’de, Mesiri-i Bahrî 1838’de ve Tair-i Bahrî ise 1839’da Aynalıkavak Tersanesi’nde denize indirildi.

 • Tamanizade Emin Paşa Cambridge’de Matematik Doktorasını Tamamladı
  Mehmed Emin [Paşa, ilk başhoca Hüseyin Rıfkı Tamani'nin oğlu] Cambridge Üniversitesi'nden «Calculus of Variations» adlı tezi ile matematik doktoru olarak mezun oldu. Bilim dünyasında oldukça ses getiren bu çalışması, Cambride Üniversitesi tarafından yayımlandı.

 • Mühendishane Nâzırı Bekir Paşa Oldu
  1845’te Mühendishâne-i Berrî nâzırı olarak tayin edilen Bekir Paşa zamanında okul genişletilmek üzere tamir ve yeniden tanzim edildi.

 • İlk Demiryolu Hattı İzmir-Aydın Arasında Tamamlandı
  Ege Bölgesi’nin güney ve güneydoğusunda çıkarılan madenler ile Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovalarında yetiştirilen tarım ürünlerinin İzmir Limanı’na daha hızlı getirilmesini sağlayarak ihracatı kolaylaştırmak amacıyla başlayan demiryolu projesi tamamlanmıştır.

 • Fünûn-i Telgrafiye Mektebi Açıldı
  Telgraf memuru yetiştirmek amacıyla ülkemizde ilk açılan okul 2 Ocak 1861 tarihli kanunla İstanbul'da Soğukçeşme’de Gülhane Parkı karşısında, Adli Tıp olarak kullanılan ahşap binada “Fünûn-ı Telgrafiye Mektebi” adı altında açılmıştır.

 • Mühendishane-i Berri-i Hümayun’un Yeniden İhyası
  II. Andülhamid’in bu kurumu tamir ettirerek başına ünlü Osmanlı matematikçisi Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa’yı tayin ile adeta yeniden kurmuştur.
  Halıcıoğlundaki eski binasına taşınan Mühendishane çok geçmeden sivil mühendis mektebini de bünyesine almıştır. 1881 yılında kurmay sınıfları yanında bir de “mümtaz sınıf” adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmiştir. Dört yıl olan öğretim süresi beş yıla çıkarılmış ve her yıl Harbiye Mektebi son sınıf talebelerinden daha yüksek tahsil yapmak isteyen ve yabancı dile yatkın olanlar bu beşinci sınıfa alınmışlardır.

 • Hendese-i Mülkiye Kuruldu (ilk sivil mühendislik okulu)
  Mülkiye Mühendis Mektebi veya Hendese-i Mülkiye Mektebi kuruluş safhasında, askeri mühendishane gibi idaresi Tophane Nezareti’ne bağlanmış, ancak mezunları Nafıa Nezareti’nin (Bayındırlık Bakanlığı) kontrolüne bırakılmıştır. Bu şekilde askerî makamlara bağlı olduğu halde mezunlarının sivil sahalarda istihdam edildiği bir müessese meydana getirilmiştir. 20 Haziran 1884 tarihli Padişah iradesiyle kabul edilen nizamnamesine göre mektebin eğitim süresi dört yıl olacak ve yatılı yüz talebesi bulunacaktır. Mektep ancak 1 Kasım 1884 tarihinde Halıcıoğlunda yukarıda belirttiğimiz gibi Mühendishane-i Berri-i Hümayunun bir odasında eğitimine başlayabilmiştir. Ancak çok geçmeden Mülkiye Mühendisleri için yeni bir bina inşa edilmiş ve sivil mühendisler bu yani binada eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Yeteri kadar idadi (lise) eğitimi görmüş talebe bulunmadığından Mülkiye mühendis mektebi için bir de üç yıllık hazırlık sınıfları açılmıştır. Böylece Mülkiye Mühendis Mektebi yedi yıllık bir mektep olarak, yine Mühendishane-i Berri-i Hümayun’a bağlı, ancak yeni binasında hem gündüzlü hem yatılı olmak üzere 100 kişilik kontenjanı ile eğitimini sürdürmüştür. Fransa’daki École des Pontes et Chaussées örnek alınan mektebe Avrupa’dan birçok kıymetli hocalar getirtilmiştir. Bunlar arasında 1889-1891 yılları arasında burada hocalık yapan devrin ünlü hidrolikçilerinden Avusturyalı Prof. Dr. Philipp Forchheimer de vardı.

 • Mimarlık Şubesi Açıldı
  Mimarlık şubesi 1883’te Hendese-i Mülkiye Mektebi bünyesi altında açılmıştır.

 • Mülkiye Mühendis Mektebi’nin İlk Mezunları
  Mülkiye Mühendis Mektebi ilk mezunlarını 1888 yılında vermiş ve 13 kişiden oluşan mezunların tamamı Nafıa Nezareti tarafından ülkenin sivil birçok projesinde istihdam edilmiştir. 1889 yılında ikinci yıl 25 kişiden oluşan mezunlarından bazıları İstanbul’da serbest çalışmak için büro açmışlar, ancak bu büro iş hacminin azlığından dolayı kısa zaman sonra kapanmıştır. Bu örnek 19. asrın son yıllarında bile Osmanlı toplumunda özel mühendislik hizmetine ihtiyacın azlığını açıkça göstermektedir.

Başa Dön

1900'lar

 • Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyetin Kuruldu
  Mühendis Mektebi hocalarından Mühendis Mehmet Hulusi Bey, Mühendis Mehmet Refik Bey, Mimar Kemaleddin Bey, Mühendis Ziya Bey ve Sanayi-i Nefise hocalarından Terziyan Efendi ve Darül Fünun müdür yardımcısı Mühendis Agop Boyacıyan Efendi tarafından Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti (günümüz TMOBB’nin öncülü) kuruldu. (Cemiyetin kurulduğu güne ait fotoğraf mevcut-çözünürlük kötü olabilir-tekrar fotoğraflanırsa çözünürlük problemi çözülür, Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Mecmuası dijitalleri Duygu’da mevcut).

 • Mühendis Mekteb-i Âli’si Kuruldu
  Hendese-i Mülkiye Mektebi 1909 yılında Nafia Nezaretine devir edilerek adı Mühendis Mektebi oldu ve sivil mühendis yetiştiren bölüm askeriyeden tamamen ayrıldı.

 • Mimar Kemaleddin Başmimarlığa Atandı
  Mühendis Mektebi ve Sanayi-i Nefise hocalarından Mimar Kemaleddin, Evkaf Nezareti bünyesindeki vakıf yapılarının onarımı işlerini yapmak üzere İnşaat ve Tamirat Heyet-i Fenniyesi Sermimarlığına (başmimar) atandı.

 • “Genç Mühendis” ve “Şaka” Dergileri Yayın Hayatına Başladı
  Osmanlı Mühendis İktisad Cemiyeti’nin yayın organı olan “Genç Mühendis” dergisi ve Mühendis Mektebi öğrencilerinin çıkardığı mizah dergisi olan “Şaka” yayın hayatına başladı. 1909 -ŞAKA, 1909-1928 yıllarında faaliyet gösteren Mühendis Mektebi öğrencilerinin amatör bir ruhla çıkardıkları bir mizah dergisidir. Dergi, 1920’lerin başında, on günde bir çıkartılan “Mizah ve Edebiyat” adıyla yayın hayatına giriyor. Yaklaşık otuz sayı çıkartılıyor. İlerleyen sayılarla mizah ve edebiyat kelimelerinin yanına “fenni” ve “riyazi” de eklenerek derginin kapsamı fen bilimleri ve mühendislik alanlarına doğru genişletiliyor.

 • Philipp Forchheimer Mühendis Mektebi’nde
  Matematiksel fiziği, yeraltı sularının hareketi problemlerinde kullanan hidrolik bilimine çığır açıcı katkıları bulunan Philipp Forchheimer, Mühendis Mekteb-i Âlisi’nde ders vermeye başladı.

 • İstanbul’a Elektrik Geldi
  İstanbul’un Avrupa yakasına elektrik verilmeye başlandı ve elektrikli tramvaylar işlemeye başladı. İstanbul Avrupa yakasının elektrifikasyonu ve Silahtarağa Elektrik Santrali’nin inşası imtiyazı ihalesinin verileceği şirketi ve elektrik şebekesi projesinin kriterlerini belirleyen komisyonlarda Mühendis Mektebi hocalarından Mühendis Mehmet Hulusi Bey ve Mühendis Mehmet Refik Bey 1909-1910 yılları arasında görev almıştı.

 • Karl von Terzaghi Mühendis Mektebi’nde
  Modern zemin mekaniği biliminin kurucusu, Karl von Terzaghi Mühendis Mektebi’nde ders vermeye başladı. Burada zemin mekaniği laboratuvarı kuran Terzaghi, bu alanın kurucusu olarak kabul edilmesine imkân veren çalışmalarını ilk defa Mühendis Mektebi çatısı altından gerçekleştirdi. (Terzaghi’nin ders notlarını içeren kitap mevcut).

 • Harikzedegan Apartmanları Yapıldı
  Mühendis Mektebi ve Sanayi-i Nefise hocalarından Mimar Kemaleddin, Laleli’de yangından zarar görenler için Harikzedegan Apartmanlarını’nın (Tayyare Apartmanları) inşasına başladı.
  Laleli Apartmanları, iç bölümde bulunan avlusu ile eski dönemlerin konak mimarisine göz kırparken, modern tesisat olanakları ile yeni tip çok katlı yapıların ilklerindendir.
  Mimar Kemaleddin, Kudüs’te de Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra’nın onarımlarını gerçekleştirdi ve gösterdiği başarıdan ötürü Britanya Kraliyet Mimarlık Enstütüsü’ne üye olarak seçildi.

 • Kerim Erim’den Einstein Konferansı
  Frederich-Alexanders Üniversitesi’nden 1919 yılında matematik alanında doktora derecesi alan ve ülkeye dönüşünde Mühendis Mektebi’nde ders vermeye başlayan Kerim Erim, Einstein’ın görelilik kuramı hakkında Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’nde bir konferans verdi.

 • Mühendis Mekteb-i Âlîsi Voleybol Takımı Şampiyon!
  İstanbul Voleybol Ligi, 1921-1922-1923-1924-1926-1927-1928-1929 seneleri şampiyonu; Mühendis Mekteb-i Âlîsi voleybol takımıdır. 1927 yılında Mühendis Mektebi voleybol takımı, lige Fenerbahçe adına katılmaya karar verir. 1927, 1928 ve 1929’da şampiyonluğu, Mühendis Mektebi voleybolcularından oluşan Fenerbahçe kazanacaktır. Aziz (Takım kaptanı) [Torun] Bedi Süheyl [Enüstün], Fikret [Germen], İsmail Hakkı [Ahbap], Yusuf ve Fahri’den oluşan bu takıma Mühendis Mektebi talebelerinden Sabiha Rıfat Hanım 1929 yılında katılmıştır.

 • Ata Nutku Mezun Oldu.
  Türkiye’de modern gemiciliğin babası olan Ata Nutku, Bahriye Mektebinin Çarkçı Bölümünden, 1924’te ise İnşaat-ı Bahriye Bölümünden mezun oldu.

 • Mehmet Refik Fenmen’den “Aynştayn Nazariyesi”
  Mehmet Refik Fenmen, Einstein’ın görelilik kuramını ele aldığı “Aynştayn Nazariyesi, Zaman, Mekan ve Kütle Mefhumlarının Tebeddülü” adlı kitabını yayınladı.

 • Suphi Kamil Bey Mühendis Mektebinde
  1915-18 döneminde Hicaz Demiryolu ve 1918-19 yılları arasında ise Samsun demiryolu yapımında mühendis olarak çalışan Suphi Kamil (Tanığ) Bey Mühendis Mektebi’nde göreve başladı.

 • Mimar Vedat Bey II. TBMM Binasını Yapıyor
  Mühendis Mektebi hocalarından Mimar Vedat Bey II. TBMM binasını inşa etti. Aynı yılda, Mimar Vedat Bey Çankaya’da Gazi Köşkü’nün onarım ve ilave binalarının inşası işini üstlendi.

 • Remziye Hisar, Marie Curie’nin Öğrencisi Oldu
  İlerleyen yıllarda İTÜ Makine ve Kimya bölümünde öğretim üyeliği yapacak olan Remziye Hisar; Paris Sorbonne Üniversitesi’nde Marie Curie’nin öğrencisi oldu. Remziye Hisar, Sorbonne’dan nadir verilen bir derece olan jüri özel mansiyonunu alarak mezun oldu ve 1956 yılında Fransız Hükümeti tarafından verilen “Officer de l' Akademie” nişanını aldı.

 • Terzaghi’nin Kitabı Yayınlandı
  Karl von Terzaghi Türkiye’de yaptığı araştırmaların sonuçlarını “Zemin Fiziği Temelinde Zemin Mekaniği” isimli Viyana’da Franz Deuticke Yayınevi tarafından basılan kitabıyla yayınladı. Bu kitap Dünya İnşaat Mühendisleri Topluluğu tarafından modern zemin mekaniğinin kuruluş belgesi olarak tanındı.

 • Süleyman Sırrı Bey’den “Sular Kanunu”
  Mühendis Mektebi hocalarından ve 1924 yılında Nafia Vekili olan Süleyman Sırrı Bey “Sular Hakkında Kanun”u hazırladı ve uygulamaya koydu. Süleyman Sırrı Bey, 1924 yılında da “Adana Ovası” adlı kitabını, “Gediz Çayı ve Ovasının Sulanması Hakkında Rapor” ve “Menderes Çayı Hakkında Rapor”u yayınlamıştı.

 • Emin ONAT Yüksek Mühendis Mektebinde
  M. Emin ONAT Yüksek Mühendis Mektebinde (YMM) eğitimine başlamış ve eğitiminin ilk üç yılının ardından Zürih’te yer alan Eidgenössische Technische Hochschule’ye (ETH) mimarlık öğrenimi için gönderilmiştir. Onat, 1934’te mezun olmuştur.

 • Mühendis Mektebi’nde İlk Kadın Öğrenciler
  Mühendis Mektebi’ne ilk defa kadın öğrenciler alındı. Sabiha Rıfat Gürayman ve Melek Ertuğ Erbil Mühendis Mektebi’nin ilk kadın öğrencileri olarak 1933 yılında mezun oldular.
  Sabiha Rıfat Gürayman Anıtkabir inşaatında kontrol mühendisi olarak çalışmış, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yapılan köprü inşaatını yürütmüş, yöre halkı köprüyü “Kız Köprüsü “olarak adlandırmıştır. Fenerbahçe Erkek Voleybol Kulübü’nde 5 erkek oyuncu ile birlikte oynamış, takım arkadaşları ise Sabiha Hanım’ı “uçan parmaklar” olarak çağırmıştır.

 • Yüksek Mühendis Mektebi Kanunu
  Yüksek Mühendis Mektebi kanunu çıkarıldı, mektebe tüzel kişilik verildi, ihtisas şubeleri kuruldu ve öğrenim; yol- demiryolu, su işleri ve inşaat-mimarlık şubelerine ayrıldı.

 • Suphi Tanığ Müdür Oldu
  Aynı yıl, Mühendis Mektebi’nden seçilen üç öğrenci Emin Onat, Fuat Külünk ve Hilimi İleri Avrupa’ya eğitim almak üzere gönderildiler. Üç öğrenci de eğitimlerinin ardından ülkeye döndüklerinde Mühendis Mektebi’nde çalışmaya başlamışlardır.

 • Fikri Santur’un Müdür Oldu
  1932’de Feyzi AKKAYA Mühendis Mekteb-i Âlî’den mezun oldu.
  1932’de Sezai TÜRKEŞ Mühendis Mekteb-i Âlî’den mezun oldu.

 • Makine Fakültesi Kuruldu
  Türkiye’de 1933 yılında Yüksek Mühendis Okulu'nda Elektrik-Mekanik Bölümü açılmasıyla Makina-Elektrik Mühendisliği eğitimi başlamıştır. 1944 yılında yeni bir kanunla, Yüksek Mühendis Okulu "İstanbul Teknik Üniversitesi" dönüştürülmesiyle Makina Bölümü de bağımsız Makina Fakültesi haline gelmiştir.

 • Elektrik Fakültesi Kuruldu
  Türkiye’de 1933 yılında Yüksek Mühendis Okulu'nda Elektrik-Mekanik Bölümü açılmasıyla Makina-Elektrik Mühendisliği eğitimi başlamıştır. 1944 yılında yeni bir kanunla, Yüksek Mühendis Okulu "İstanbul Teknik Üniversitesi" dönüştürülmesiyle Makina Bölümü de bağımsız Makina Fakültesi haline gelmiştir.

 • İlk Kadın Mühendis Mezunu Sabiha Rıfat Gürayman
  1933’te ilk kadın İnşaat Mühendisi olarak mezun olur. Anıtkabir İnşaatında 10 yıl kadar baş kontrolör olarak görev alır.


 • Üniversite Reformu’nu gerçekleştirmek üzere kurulan “Üniversite Islahat Komitesi” üyesi ve Mühendis Mektebi Müdürü Prof.Dr.Kerim Erim üniversite reformu için Türkiye’yeçağrılan Prof. Albert Marche’yi “Üniversite Islahat Komitesi” adına karşıladı.


 • Prof. Dr. Remziye Hisar Türkiye’nin fen alanında Fransa Hükümeti Akademi Nişan Ödülü verilen ilk akademisyendir.

 • Elektro-mekanik Şubesi kuruldu.
  1934’te İlhami CİVAOĞLU fizikokimya derslerini vermek üzere profesör olarak Yüksek Mühendis Mektebine atanmıştır. İTÜ’den 1954’te ordinaryüs profesör unvanını almıştır.

 • Ord. Prof. Ata Nutku’dan Gölcük Akaryakıt Gemisi
  Türkiye’de toplu iğnenin bile üretilemeyeceği düşünülen bir dönemde (1931-1938), Ord. Prof. Ata Nutku Gölcük Akaryakıt Gemisi’ni inşa etmiştir. Ayrıca Atak mayın gemisi ve Dalgıç gemisi projelerini gerçekleştirmiştir.

 • Gustav Oelsner Yüksek Mühendis Mektebi’nde
  Almanya’da Güney Elbe bölgesinin genel yerleşim planını hazırlayan, Hamburg ve Altona için kentsel tasarım planları yapan ancak 1933’te ülkesinden ayrılmak zorunda kalan mimar Gustav Oelsner Bayındırlık Bakanlığı’nın daveti üzerine şehircilik ve imar danışmanı olarak ABD’den Türkiye’ye geldi, Yüksek Mühendis Mektebi’nde yeni kurulan şehircilik kürsüsüne ordinaryus profesör olarak atandı. 1940’ta Gustav OELSNER Yüksek Mühendis Mektebi kadrosuna katılması ve takip eden senelerde İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Kürsüsünün kurulması ile devam eden süreç hem İTÜ hem de Türkiye genelindeki uzman kadroların yetişmesi açısından kurucu niteliktedir.

 • Clemens Holzmeister Yüksek Mühendis Mektebi'nde
  Almanya’nın Avusturya’yı işgali üzerine Viyana’dan ayrılmak zorunda kalan Viyana Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyesi, Viyana Radyoevi , Berlin Lilienstrasse Kilisesi ve Ankara’da Genel Kurmay Başkanlığı, Merkez Bankası ve Güven Anıtı gibi yapıların mimarı olan Clemens Holzmeister İTÜ’de ders vermeye başladı.

 • “Yüksek Mühendis Mektebi” Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı
  ● 1941’de Adnan ATAMAN Yüksek Mühendis Mektebi’nden mezun oldu.
  ● Yüksek Mühendis Mektebi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı.
  ● 1934 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olan ilk iki kadın mimardan biri olan Leman Cevat Tomsu (diğer kadın mimar ise Münevver Belen’dir), Yüksek Mühendis Mektebi I. Bina Kürsüsü’nde Prof. Emin Onat’ın asistanı olarak göreve başladı ve 1942 yılında doçent oldu. Tomsu, İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde çalıştığı dönemde halkevleri projelerine yoğunlaşmış, sonrasında Cerrahpaşa Hastanesi poliklinik binası, Uludağ Sanatoryumu (Emin Onat ile birlikte), Bağdat Arap Kültür Enstitüsü, İskenderun Tüccar Odası ve Borsa Binası, Antalya sinema- kulüp-mağaza kompleksi (Emin Onat ile birlikte) projelerini tasarlamıştır.

 • Mimarlık Şubesi’nden İlk Kadın Mezun
  ● 1946-47 döneminde, MIT’de 20. yüzyılın en önemli mimar ve tasarımcılarından olan Alvar Aalto’nun yüksek lisans öğrencisi olacak olan Celile Berk Butka, Yüksek Mühendis Mektebi Mimarlık Şubesi’nden mezun olan ilk kadın oldu. Celile Hanım’ın fotoğrafları mevcut.
  ● Ord. Prof. Ata Nutku 3500 tonluk Tolunay adı bir tanker projesi hazırladı.

 • Yüksek Mühendis Mektebi’nden “İTÜ”ye
  Bu yıla kadar Yüksek Mühendis Mektebi adıyla faaliyet yürüten kurum, resmen bir “üniversite”ye dönüşerek “İstanbul Teknik Üniversitesi” adını almıştır.
  Üniversiteye dönüşümüyle birlikte Ord. Prof. Osman Tevfik Taylan ilk rektör olarak göreve başlamış ve “Makina Fakültesi” ile “İnşaat Fakültesi” kurulmuştur.
  Ratip BERKER İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kurulmasıyla beraber teşkil edilen Makina Fakültesi’nin ilk dekanı olarak atanmıştır.

 • İlk Üniversite Radyosu
  1945 yılında, Elektrik Fakültesi Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü öğretim görevlileri Prof. Dr. Mustafa Santur, Doç. Dr. Adnan Ataman, Doç. Dr. Tahsin Saya, asistanları ve öğrencileri tarafından Gümüşsuyu'nda kurulmuştur. Radyonun açılış müziği Mozart'ın 11 numaralı piyano sonatının Türk Marşı adıyla da bilinen 3. bölümüdür.

 • Zemin Mekaniği Araştırma Kurumu Açıldı
  ● Zemin Mekaniği Araştırma Kurumu açıldı.
  ● Remziye Hisar İTÜ Makina ve Maden fakültelerinde kimya doçentliği görevinde bulunmuştur.
  ● Dr. Yük. Müh. Orhan Öcalgiray Makina Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Necdet SEMKER İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.

 • Ord. Prof. Dr. A. Hamdi Peynircioğlu İTÜ’nün 2. Rektörü
  ● Şükrü ER İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Kemal KAFALI İTÜ Makina Fakültesi Gemi İnşaatı’ndan mezun oldu.
  ● Hüseyin Ekrem ELGİNKAN İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Emin Turan ONAT İTÜ Makina Bölümü’nden mezun oldu.
  ● Necmettin ERBAKAN İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Ord. Prof. Ata Nutku İTÜ Makina Fakültesi, Gemi Bölümü, Gemi İnşaatı Kürsüsüne profesör olarak atandı.

 • Ord. Prof. Dr. Mustafa Hulki Erem İTÜ’nün 3. Rektörü
  ● Doğan KUBAN İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Orhan ÖCALGİRAY İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Vedat DALOKAY İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde mezun oldu.
  ● Süleyman DEMİREL İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.

 • İTÜ Maden Fakültesi’nden İlk Doktora
  ● 1950- 1955 yılları arasında Maden Fakültesinin İlk Kadın Doktorantı: Prof.Dr. Cazibe ARIÇ SAYAR yürüttüğü “Haliç-Küçükçekmece Gölü Bölgesinin Jeolojisi” konulu tez çalışması ile İTÜ Maden Fakültesi’nde verilen ilk doktora ünvanını kazandı. ● Turgut ÖZAL İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
  ● Hayati TABANLIOĞLU İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

 • Ord. Prof. Dr. M. Emin Onat İTÜ’nün 4. Rektörü
  ● Hande SUHER İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Hüseyin Cahit ARAL İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Abdülkerim DOĞRU İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Üzeyir GARİH İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● İhsan KETİN İTÜ’nün yeni kurulan Maden Fakültesi Genel Jeoloji Kürsüsüne geçti.
  ● Erol Üçer İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Isı Tekniği ve Ekonomisi Araştırma Kurumu kuruldu.

 • “İTÜ TV” İle İlk Televizyon Yayını
  ● Türkiye'de televizyon yayınları ilk kez İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 9 Temmuz 1952 günü başlatıldı. 1. banttan 100-watt güçle yayın yapan İTÜ TV vericisi Philips şirketinden edinilmiştir. TRT’nin kurulmasıyla İTÜ’nün geliştirdiği altyapı TRT’ye devredilmiştir.
  ● Su İşleri Araştırma Kurumu açıldı.
  ● Doğan TEKELİ İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● İdris YAMANTÜRK İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● İTÜ Talebe Birliği Kuruldu.
  ● Arz Fiziği Enstitüsü kuruldu.
  ● Hidrojeoloji Enstitüsü Kuruldu.
  ● Ord. Prof. Ata Nutku Denizcilik Bankası İdare Meclisi tarafından Gemi İnşaatı tersanelerine murahhas aza seçildi. Ata Nutku sivil tersanelerin de modernizasyonu için çalışmalar yapar: değişik tip ve boyutta yolcu ve araba ferileri, yük gemisi ve hizmet teknesinin dizayn ve inşasını yürütür.
  Bu gemiler: Kartal, Kabataş, Hürriyet ve Karamürsel araba vapurları, Abidin Daver şilebi, Çengelköy, Vaniköy, Beykoz, Hasköy şehir hattı gemileri, Caddebostan ve Bostancı deniz otobüsleri sayılabilir.

 • Prof. Dr. Ahmet Özel İTÜ’nün 5. Rektörü
  ● Maden Fakültesi Kuruldu.
  ● Motorlar Enstitüsü kuruldu.
  ● İlk Üniversite Basketbol Takımı Kuruldu.
  ● Meteoroloji Aletleri ve Gözlem Usulleri Laboratuvarı kuruldu.
  ● Meteoroloji Gözlem Parkı kuruldu.

 • Prof. Dr. Mustafa SANTUR İTÜ’nün 6. Rektörü
  ● Gemi Endüstrisi Enstitüsü kuruldu.
  ● Makina Malzemesi ve İmal Usulleri Enstitüsü kuruldu.
  ● Şarık Tara İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu.
  ● Behruz Çinici İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.
  ● Prof. Dr. İlhami Karayalçın Makina Fakültesi’nden mezun oldu.

 • Ord. Prof. Dr. Mustafa Hulki Erem İTÜ’nün 7. Rektörü
  ● Erdoğan BERKER İTÜ İnşaat Yüksek Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
  ● Prof. Dr. Theodore von KARMAN Senato Kararı ile Fahri Doktora unvanı almıştır.
  ● Cahit İdil İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Prof. Dr. Remziye Hisar Fransa’da "Officiel d'Academie" nişanı almıştır.
  ● Mustafa Nevzat KOR İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu.

 • Ord. Prof. Dr. İlhami Civaoğlu İTÜ’nün 8. Rektörü
  ● Prof. Dr. Erdoğan Şuhubi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Erdoğan S. ŞUHUBİ İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu.
  ● M. Kazım ERGİN İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığına getirilmiştir. (1956-1982) 1961’de ise Sismoloji Enstitüsü müdürlüğü görevine başlamıştır. (1961-1982)

 • Prof. Dr. Mustafa İnan İTÜ’nün 9. Rektörü
  ● Oğuz ATAY İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Ord.Prof. Dr. İlhami Civaoğlu Fransa’dan “Légion d’Honneur” Nişanı almıştır.
  ● Türkiye’de ilk FM radyo yayını
  Frekans Modülasyonlu radyo vericisi bir öğrenci (Pertev Apaydın) tarafından diploma travayı olarak tasarlanmış ve gerçekleştirilmişti.

 • Ziraat Makinaları Muayene ve Araştırma Merkezi kuruldu.
  ● Prof. Dr. Nahit Kumbasar İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Haşim GÜRDAMAR İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
  ● İlk Kadın Maden Mühendislerimizden Prof. Dr. Işık Emine Akman Kumbasar mezun oldu.
  ● İlk Kadın Maden Mühendislerimizden PROF. DR. Suna ATAK mezun oldu.

 • Prof. Dr. Fikret Narter İTÜ’nün 10. Rektörü
  ● Yücel Erdem İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Teoman Kurtay Makina Fakültesi’nden mezun oldu.

 • Prof. Dr. Fikret Narter İTÜ’nün 11. Rektörü
  ● Mehmet YAZAR İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Ekrem GÖKSU profesörlük unvanı almış ve İTÜ Maden Fakültesi dekanı oldu.
  ● Prof. Dr. Ataç Soysal Makina Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Ata Nutku için İTÜ Senatosu tarafından verilen Ordinaryüs Profesör ünvanı Vekiller Heyetince onaylanmıştır.
  ● Gönül Talu İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.

 • Nükleer Enerji Enstitüsü Kuruldu
  ● Mahmut TÜRKMENOĞLU İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Doğan HASOL İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Metalurji Mühendisliği Bölümü, Türkiye’de ilk olmak üzere İTÜ Maden Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

 • Prof. Dr. Mehmet Hikmet Binark İTÜ’nün 12. Rektörü
  ● E. Nigan BAYAZIT İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

 • Prof. Dr. Mehmet Said Kuran İTÜ’nün 13. Rektörü
  ● Kazım ÇEÇEN İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik ve Su Kuvvetleri Kürsüsünün başkanı olmuş, 1982’de ise aynı fakültenin Hidrolik Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür.
  ● İTÜ’nün 6. Fakültesi olarak Kimya Fakültesi kurulmuştur.
  ● Ersin ARIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Ord. Prof. Dr. Rudolph WEYRICH Senato Kararı ile Fahri Doktora unvanı almıştır.
  ● Ersin Arıoğlu İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Ülkü Arıoğlu İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Prof. Dr. Techn. Tarık Sabuncu “Doctor Technicae” unvanını aldı.

 • Avrupa’nın En Gelişmiş Yüksek Gerilim Laboratuvarı Kuruldu
  ● Cevat AYHAN İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● A. İhsan ÇATALTAŞ İTÜ Kimya Fakültesi’nde Kimya Mühendisliği Esasları Kürsüsünü kurmuştur.
  ● Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok Makina Fakültesi’nden mezun oldu.

 • Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu İTÜ’nün 14. Rektörü
  ● Saim DİLEK İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun oldu.

 • Prof. Dr. Talat Erben TÜBİTAK Ödülü Aldı
  ● Prof. Dr. Esin İnan İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Prof. Dr. Talat Erben, TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi oldu.

 • Prof. Dr. Kazın Çeçen Gothilf Haden Madalyası Aldı
  ● Kazım Çeçen hidrolik üzerine yaptığı çalışmalar sayesinde Gothilf Hagen Madalyası'nı kazanmıştır.
  ● Ahmet Yücel ODABAŞI İTÜ Gemi İnşaatı Bölümü’nden mezun oldu.
  ● Yük. Müh. Sinan Paçalıoğlu Makina Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Prof.Dr.Bekir Dizioğlu -Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (T.B.T.A.K) tarafından Bilim Ödülüne layık görülmüştür.Prof. Dr. Hilmi Demiray İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Prof. Dr. Hilmi Demiray İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.

 • Türkiye’de ilk stereo-FM radyo yayını
  ● Yayında kullanılan stereo kodlayıcı bir öğrenci (Osman Palamutçuoğulları) tarafından diploma travayı olarak tasarlanmış ve gerçekleştirilmişti.
  ● İrfan BALİOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu.
  ● Hasan ŞENER İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok Türkiye’de ilk defa “İşbilim” olarak Türkçeye aktardığı “Ergonomi” bilim dalını Makina Mühendisleri Odası Ankara şubesinde verdiği konferansla Türkiye öğretim ve eğitim hayatına tanıttı. Daha sonra “Ergonomi” Bilim Dalı 1969 yılından itibaren İTÜ Makina Fakültesi öğretim müfredatına girdi.

 • Prof. Dr. Kazım Ergin İTÜ’nün 15. Rektörü
  ● Ergin ARIOĞLU İTÜ Maden Fakültesi’nden maden yüksek mühendisi unvanını almıştır.
  ● Mithat Yenigün İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.

 • Prof. Dr. Galip Sağırlığlu İTÜ’nün 16. Rektörü
  ● Ayazağa Kampüsü Kuruldu
  ● Gemi İnşaatı Fakültesi Kuruldu
  ● Prof. Dr. Mehmet Nahit Serarslan Makina Fakültesi’nden mezun oldu.

 • İlk Yerli Bilgisayar
  ● Eşref Adalı, İTÜ Elektrik Fakültesi’nde mezun oldu ve mezuniyet projesi olarak Türkiye’nin ilk analog bilgisayarını üretti.br /> ● Zekai Şen İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
  ● Veysel Eroğlu İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.

 • Özdemir Bayraktar İTÜ Makina’dan Mezun oldu
  ● M. Vecihi Gürkan İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
  ● Ramazan Evren İTÜ Makina Fakültesi Sanayi Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
  ● Doç. Dr. Mahmut Celal Barla İTÜ Temel Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi, Rahmetli Prof. Dr. Rifat YARAR başkanlığında kurularak faaliyete geçmiştir. Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesinin faaliyetleri kapsamında 1975 yılında Avrupa Deprem Mühendisliği Konferansı organize edilmiş ve Komite, 1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin çıkarılmasında aktif olarak görev almıştır. 1976 yılında UNDP/UNESCO 014 sayılı ve ‘’Balkan Ülkelerinde Deprem Tehlikesinin Azaltılması’’ başlıklı proje çalışmalarına katılınmıştır. Deprem Mühendisliği Milli Komitesi 1980 yılında İstanbul’da 7.Dünya Deprem Mühendisliği Konferansını organize etmiştir.

 • Prof. Dr. Kemal Kalafatlıoğlu İTÜ’nün 17. Rektörü
  ● Prof. Dr. Hilmi Demiray TÜBİTAK Teşvik Ödülü almıştır.
  ● Ata Nutku TÜBİTAK Hizmet Ödülü almıştır.
  ● Jeofizik Bölümü kuruldu.

 • İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Kuruldu
  ● Prof. Dr. Haluk Erkut Makina Fakültesi’nden mezun oldu.

 • Münir Nurettin Selçuk’un İlk Dersi
  ● Türk Musikisi’nin efsane ismi Münir Nurettin Selçuk TMDK’da dersler vermeye başlamış ve Türk Musikisi’nin yaşatılması için can suyu vermiştir.
  ● Prof. Dr. Erdoğan Şuhubi TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü almıştır.
  ● Kazım Çeçen su alma tesisleri ve yeraltı su akımları üzerine bir çalışma yapmış ve bu çalışma ile TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazanmıştır.
  ● Türkiye’de ilk mikroelektronik laboratuvarının kurulması ve ilk kalın film tüm devrelerin gerçekleştirilmiştir.
  ● Laboratuvarda bu alanda kazanılan bilgi birikimi Teletaş’ın ve Aselsan’ın kendi kalın film tümdevre tesislerinin yurt dışından herhangi bir bilgi transferi yapılmadan kurulmasında değerlendirilmiştir.

 • Prof. Dr. Nahit Kumbasar İTÜ’nün 18. Rektörü
  ● Çevre Mühendisliği Bölümü kuruldu.
  ● Ali Emre HARMANCI İTÜ’ye doçent olarak atanmıştır.
  ● Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu İşletme Mühendisliği kurucusu oldu.
  ● Zeyyat HATİPOĞLU İTÜ İşletme Mühendisliği Fakültesinin kurulmasına öncülük ettikten sonra, 1983 yılına kadar bu fakültenin dekanlığını yürütmüştür.
  ● Binali YILDIRIM İTÜ Gemi İnşaatı Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● İTU Mikroelektronik Laboratuvarında Türkiye’de ilk MOS tranzistorlar ve tümdevrelerin gerçekleştirilmesi.
  ● Bu alanda kazanılan bilgi birikimi 1980’den başlayarak TUBİTAK-MAE bünyesindeki daha gelişmiş ve bugün Türkiye’nin yegane tümdevre üretim tesisi olan YİTAL’in kuruluşunda değerlendirilmiştir.
  ● (1977-1985) Veli AYTEKİN Metalurji Fakültesinin kurucuları arasında yer almış ve bu fakültenin 1977-1982 yılları arasında iki dönem dekanlığını yapmıştır. 1982 yılında YÖK Kanunu ile oluşturulan yeni Kimya-Metalurji Fakültesinin de 1982-1985 yılları arasında ilk dekanlığını yapmıştır.

 • Doç. Dr. Yücel Yılmaz’a Tübitak Teşvik Ödülü
  ● Prof. Dr. Hilmi Demiray Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü almıştır.

 • Nükleer Reaktör Kuruldu
  ● İTÜ TRİGA Mark-II Eğitim ve Araştırma Reaktörü Kuruldu
  ● Gemi İnşaatı Fakültesi’nin adı “Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi” oldu.
  ● Ord. Prof. Dr. Ratip BERKER Senato Kararı ile Fahri Doktora unvanı almıştır.

 • Prof. Dr. Kemal Kafalı İTÜ’nün 19. Rektörü
  ● Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü açıldı.
  ● Konservatuara ilk asistan alımı gerçekleşti.

 • Prof. Dr. İhsan Ketin’e Tübitak Bilim Ödülü
  ● Besim Emin ÜSTÜNEL İTÜ İşletme Fakültesi’nde öğretim üyeliğine başlamıştır. (1981-1988)
  ● Prof. Dr. Avadis Hacınlıyan TÜBİTAK Teşvik Ödülü almıştır.
  ● Seramik Araştırma Merkezi Kuruldu
  ● İlk önemli müzik çalışmaları “Atatürk Korosu adını alacak olan koronun kurulmasıyla gerçekleşti. (UNESCO Genel Kurulu’nda 1981 senesi “Atatürk Yılı” olarak ilân edilmiş ve bu sebeple koronun adı da yılın önemine ilişkin olarak Atatürk Korosu kabul edilmiştir)

 • TMDK İTÜ’ye bağlandı
  ● İşletme Mühendisliği Fakültesi’nin adı İşletme Fakültesi olarak değiştirildi.
  ● Han TÜMERTEKİN İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Şekib AVDAGİÇ İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● İTÜ Kimya Fakültesi, İTÜ Metalurji Fakültesi ile birleştirilerek, İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi kurulmuştur.

 • Prof. Dr. Kemal Kafalı İTÜ’nün 20. Rektörü
  ● Fen Edebiyat Fakültesi Kuruldu. Temel Bilimler Fakültesi’nin adının değiştirilmesiyle Fen Edebiyat Fakültesi kurulmuştur.
  ● İsmail DEMİR İTÜ’den Uçak Mühendisi olarak mezun oldu.
  ● Bekir Sıtkı SEZGİN İTÜ’ye bağlanan Türk Musikisi Devlet Konservatuarındaki hocalık görevine başlamıştır.
  ● Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü kuruldu.
  ● Elektrik Mühendisliği (önceki kuvvetli akım kolu) Bölümü kuruldu.

 • Atatürk Barajı Yapıldı
  ● Necdet SEMKER GAP Projesinin can damarı Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ni yaptı.
  ● Fakültenin adı Elektrik-Elektronik Fakültesi olarak değiştirildi.
  ● Erol SAYAN İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarında repertuvar dersleri vermeye başlamıştır. 2022’de İTÜ Senatosu tarafından kendisine fahri doktora verilmiştir.
  ● İşletme Fakültesi Kuruldu.
  ● Temel KOTİL İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
  ● Nail OLPAK İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Adil PELİSTER İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
  ● Lütfi ELVAN İTÜ Maden Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Yabancı Diller Yüksek Okulu kuruldu.
  ● Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kuruldu.
  ● İlk Müzikal yapıldı.

 • Doç. Dr. Naci Görür TÜBİTAK Teşvik Ödülü Aldı
  ● Prof. Dr. Hilmi Demiray TÜBİTAK Bilim Ödülü almıştır.
  ● Dr. Ömer Cavit ÇITAK Senato Kararı ile Fahri Doktora unvanı almıştır.
  ● Dr. Üzeyir GARİH Senato Kararı ile Fahri Doktora unvanı almıştır.
  ● Ord. Prof. Dr. İlhami Civaoğlu ,TÜBİTAK Hizmet Ödülü almıştır.
  ● İTÜ Vakfının kuruluşu resmen gerçekleştirildi.
  ● Taner YILDIZ İTÜ Elektrik Elektronik Bölümü’nden mezun oldu.
  ● Ord. Prof. İlhami Civaoğlu Tübitak Hizmet Ödülü almıştır.

 • Doç. Dr. Celal Şengör TÜBİTAK Bilim Ödülü Aldı
  ● Doç. Dr. Aral Okay Tübitak Teşvik Ödülü almıştır.

 • Prof. Dr. İlhan Kayan İTÜ’nün 21. Rektörü
  ● 1987 yılının başlarında Ahmet SAMSUNLU İTÜ’de Çevre Mühendisliği Bölümü başkanı ve Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı başkanı oldu.
  ● Erol BİLECİK İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü;’nden mezun oldu.

 • Prof. Dr. Ekrem Göksu TÜBİTAK Hizmet Ödülü Aldı
  ● Cengiz KAHRAMAN İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
  ● Gönül KAMALI İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

 • Turgut Özal, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Seçildi
  ● Türkiye’de İlk Kez “Bulanık Mantık” Dersi
  ● Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok İnsan Makina sistemlerinin Matematik Modellemesi bağlamında yine Türkiye’de ilk kez İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora programı içinde “Bulanık Mantık ve Bulanık Modelleme (Fuzzy Logic and Fuzzy Modelling)” dersini açarak “Bulanık Mantık” kavramının yaygınlaşmasına ve mühendislik problemlerinde kullanılmasına katkıda bulundu.

 • Ord. Prof. Dr. Ata Nutku’ya Vefa
  ● İTÜ Yönetim Kurulu Gemi Model Deney Laboratuvarı’nın adının kurucusuna ithafen “Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı” olarak değiştirilmesi teklifini onayladı. Deniz Kuvvetleri, Gölcük Tersanesi ise, 310 Yeni Gemi İnşa Başmühendisliği kısmına “Yarbay Ata Nutku 310 Yeni Gemi İnşa Başmühendisliği” adını verir.
  ● Alâeddin YAVAŞCA İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı profesörlüğüne atanmış, uzun yıllar Ses Eğitimi Bölümünde başkanlık görevini sürdürmüştür.
  ● Hakan ALTINAY İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu.

 • Prof. Dr. Remziye Hisar’a TÜBİTAK Hizmet Ödülü
  ● Arif Karabeyoğlu İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
  ● Prof. Dr. Erdoğan Şuhubi Academia Europaea üyeliğine ikinci Türk üye olarak seçildi.

 • Prof. Dr. Reşat Baykal İTÜ’nün 22. Rektörü
  ● Prof. Dr. Kazım Ergin Tübitak Hizmet Ödülü almıştır.
  ● Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok danışmanlığında kurulan İTÜ Ergonomi Kulübü, ergonomi alanında faaliyet gösteren ilk ve tek öğrenci kulübüdür.
  ● Denizcilik Fakültesi Kuruldu.
  ● Süleyman Demirel İTÜ’den Fahri Doktora unvanı aldı.
  ● Osman Kâmil SAĞ İTÜ Denizcilik Fakültesinin kurucu dekanı olup 250 yıllık İTÜ tarihinde aralıksız en uzun süreli (13 yıl) görev yapan dekanı oldu.(1992-2005)
  ● A. Mehmet Celal ŞENGÖR Maden Fakültesi Genel Jeoloji Kürsüsünde profesör unvanını almıştır.
  ● Denizcilik Yüksek Okulu İTÜ’ye bağlanarak "İTÜ Denizcilik Fakültesi" olarak yapılanmıştır.

 • Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı Seçildi
  ● Tekstil ve Konfeksiyon Kalite Kontrol Laboratuvarı faaliyete geçti.
  ● JICA tarafından desteklenen beş yıllık işbirliği anlaşması projesi kapsamında İTÜ de Deprem Mühendisliği Araştırma Alt Merkezi ile Deprem Mühendisliği Eğitim ve Öğretim Alt Merkezi kurulmuştur.

 • Trisonik Araştırma Laboratuvarı kuruldu.
  ● Serkan Keleşer İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Prof. Dr. Yusuf Yağcı TÜBİTAK Bilim Ödülü almıştır.
  ● Doç. Dr. Mehmet Sabri Çelik Tübitak Teşvik Ödülü almıştır.
  ● Doç. Dr. Tuncay Taymaz Tübitak Teşvik Ödülü almıştır.

 • Yücel Erdem’e Şeref Madalyası
  ● Yücel Erdem’e Avusturya Cumhurbaşkanı, Avusturya Federal Cumhuriyeti’nin Büyük Şeref Madalyası’nı tevcih etmiştir.
  ● Dr. Orhan ÖCALGİRAY Senato Kararı ile Fahri Doktora unvanı almıştır.
  ● İTÜ-KOSGEB TEKMER (Kuluçka Merkezi)

 • Prof. Dr. Gülsüm Sağlamer İTÜ’nün 23. Rektörü
  ● İlk Uydu Yer İstasyonu (UHUZAM)
  ● Türkiye’de uzaktan algılama ve uydu haberleşme teknolojilerinde araştırma ve uygulama odaklı proje geliştirmek hedefi ile kurulan ilk merkez ve yer istasyonudur. Kurulduğu zamandan günümüze uzaktan algılama uydularından orta, yüksek ve çok yüksek çözünürlükte veri alımı gerçekleştiren UHUZAM UYG-AR, Türkiye’nin en geniş uydu görüntü arşivine sahiptir.
  ● Dr. Yük. Müh. Orhan Öcalgiray İTÜ Senatosu tarafından ‘Fahri Doktora’ unvanı almıştır.
  ● Sedat ÜRÜNDÜL-İTÜ senatosu tarafından kendisine fahri doktora verildi.

 • Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Kuruldu
  ● Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü (AYBE) İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde doğrudan rektörlüğe bağlı bir araştırma ve lisansüstü öğretim enstitüsü olarak kurulmuştur.
  ● Süleyman Demirel İTÜ Altın Arı Ödülünü almıştır.
  ● Prof. Dr. Tuncay Taymaz Alexander Von Humboldt Araştırma Ödülü almıştır.
  ● Prof. Dr. Ayşe Erzan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesi seçilmiştir.
  ● Prof. Dr. Ayşe Erzan TÜBİTAK Bilim Ödülü almıştır.

 • İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Kuruldu
  ● İTÜ - Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.
  ● Prof. Dr. Fikret NARTER Senato Kararı ile Fahri Doktora unvanı almıştır.
  ● Cahit İdil, Rusya Federasyonu Özerk Cumhuriyeti, Başkortostan Cumhurbaşkanlığı kararı ile “Başkortostan Cumhuriyeti Şeref Belgesi” aldı.
  ● Cahit İdil İTÜ’ye katkıların sebebi ile kendisine Şükran Plaketi verildi.
  ● Prof. Dr. Hilmi Demiray İTÜ Vakfı Bilim ve Teknoloji Ödülü almıştır.
  ● İTÜ TÜBİTAK/İÇTAG Konut Araştırmaları Ünitesi kurulmuştur.

 • Prof. Dr. Yücel Yılmaz Tübitak Bilim Ödülü Aldı
  Prof. Dr. Adnan Tekin Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojileri Uygulama-Araştırma Merkezi (ATUM) İTÜ bünyesinde Türk, Fransız, ve Japon hükümetlerinin ortaklaşa yürüttükleri proje desteği ile bir araştırma laboratuvarı olarak kurulmuştur.

Başa Dön

2000'ler

 • Süleyman Demirel İTÜ Altın Arı Ödülü Aldı
  ● İTÜ tarafından Prof. Dr. Teoman Özalp’a Fahri Doktora ünvanı tevcih edildi.
  ● Prof. Dr. Teoman ÖZALP Senato Kararı ile Fahri Doktora unvanı almıştır.
  ● Prof. Dr. Özer Bekaroğlu TÜBİTAK Bilim Ödülü almıştır.
  ● Başar ÖZAR en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci oldu.

 • Meteoroloji Modelleme ve Analiz Laboratuvarı Kuruldu.
  ● Tulga ERSAL en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci oldu.
  ● Melike Erol KANTARCI İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
  ● Lisansüstü Programlarının yeniden yapılanması çalışmaları içinde İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana bilim Dalı altında Deprem Mühendisliği Programı açılmıştır.
  ● Prof. Dr. Tuncay Taymaz TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü almıştır.
  ● Prof. Dr. Selime Sezgin İTÜ Rektörlük Hizmet Ödülüne layık görüldü.
  ● İTÜ TMDK Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler Kurulu (BİSED) kuruldu.

 • ARI Teknokent’in Kuruldu
  ● Prof. Dr. Yusuf Yağcı Türkiye Kimya Derneği Şeref Üyeliği Ödülü almıştır.
  ● Dr. Yük. Müh. Orhan Öcalgiray İTÜ Rektörlüğü Altın Arı Ödülü almıştır.
  ● Selçuk BAYRAKTAR İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’nden mezun oldu.
  ● Prof. Dr. Aral Okay Tübitak Bilim Ödülü almıştır.
  ● Meyrem KIRMAN en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci oldu.

 • Enerji Enstitüsü Kuruldu
  ● 1961 yılında kurulmuş olan Nükleer Enerji Enstitüsünün eğitim, öğretim ve araştırma etkinliklerini enerjinin diğer alanlarını da kapsayacak şekilde sürdürmek amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden yapılandırılması ile 2003 yılında kurulmuştur.
  ● Meyrem KIRMAN (ÇAP) ve Önder TATAR en yüksek dereceyle mezun olan öğrenciler
  ● Dr. Cenk Yaltırak Tübitak Teşvik Ödülü almıştır.
  ● Prof. Dr. Ayşe Erzan L’Oreal-UNESCO Avrupa Kıtası “Kadın ve Bilim” Ödülü almıştır.
  ● 2003 döner kanatlı hava taşıtlarının tasarım ve analizine yönelik Rotorlu Hava Araçları Mükemmeliyet Merkezi (ROTAM) kuruldu.
  ● İTÜ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiştir.
  ● Dr. Yusuf BOLAYIRLI Senato Kararı ile Fahri Doktora unvanı almıştır.

 • Prof. Dr. H. Faruk Karadoğan İTÜ’nün 24. Rektörü
  ● İlk Güneş Arabası Ekibi Kuruldu.
  ● Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi Kuruldu.
  ● Dr. Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji- Biyoteknoloji ve Genetik Araştırmalar Merkezi (İTÜ-MOBGAM) kurulmuştur. Moleküler biyoloji ve genetik yöntemlerinin işlevsel mühendislik alanına uyarlanması, biyoteknolojik ve nanobiyoteknolojik çeşitli hedeflere uygulanabilecek çok önemli yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Biyolojik bilimler ve biyoteknolojideki hızlı gelişmeler, canlıların daha iyi anlaşılması ve moleküler düzeyde incelenebilmesi ile, ilaç tasarımı, biyolojik ve biyo-uyumlu malzemeler, biyo-elektronik gibi biyoteknolojinin çeşitli alanlarında kullanılabilecek nanomalzemelerin daha iyi ve etkin bir şekilde araştırılabilmesini sağlamıştır.
  ● Dr. Yük. Müh. Orhan Öcalgiray’a İTÜ Rektörlüğü Üstün Hizmet Madalyası tevcih edildi.

 • ● Dr. Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji ve Genetik Araştırma Merkezi (MOBGAM) binası açıldı.
  ● 2004 yılından beri Türkiye'de ABET Akreditasyonu olan tek Tekstil Mühendisliği Programı olma özelliği halen devam etmektedir.
  ● ABET çerçevesinde Uçak Mühendisliği Bölümü ile Uzay Mühendisliği Bölümü ilk olarak ABET ölçütlerine göre değerlendirilmiş ve eş değerlik almıştır.
  ● Ersin Arıoğlu’na Slovenya Cumhurbaşkanı tarafından, Slovenya-Türkiye arasında ekonomik iş birliğini gelişmesine değerli hizmetlerinin takdiri olarak, yabancılara verilen en itibarlı “Silver Honorary Order of the Republic of Slovenia” nişanı verilmiştir.
  ● Süleyman Demirel İTÜ Üstün Hizmet Madalyası aldı.
  ● Reha Kamil GERÇEKER en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci oldu.

 • Hesaplamalı Mühendislik Laboratuvarı kuruldu.
  ● Muhammet Ü. KAHVECİ en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci oldu.
  ● Bilgisayar Mühendisliği Programı ABET EC2000 eşdeğerlik ölçütlerine göre uluslararası eşdeğerlik almıştır.
  ● 2005-2022 İTÜ-USTTL’de İTÜpSAT1, TURKSAT- 3U, BEEAGLESAT ve HAVELSAT, UBAKUSAT ve ASELSAT uyduları geliştirilmiş ve yörüngelerine farklı fırlatma araçları ile uluslararası iş birliği içerisinde gönderilmiştir.
  ● Muhammet Ü. KAHVECİ en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci oldu.

 • Yapay Zeka, Güdüm Navigasyon ve Kontrol Laboratuvarı kuruldu.
  ● Sertaç KARAMAN en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci oldu.
  ● Hava Uzay Çok Disiplinli Tasarım Optimizasyon Laboratuvarı (AeroMDO) kuruldu.
  ● 2006 yılından bu yana T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHeM, önceki kısaltmasıyla UYBHM) yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama alanlarında hem akademik hem de endüstriyel kullanıcılara hizmet vermektedir.
  ● Sertaç KARAMAN en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci oldu.

 • Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı kuruldu.
  ● Mustafa PERÇİN en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci oldu.
  ● Dr. Keskin KESER Senato Kararı ile Fahri Doktora unvanı almıştır.
  ● Türkiye’de ilk ve tek olan Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü kuruldu.
  ● İlk Güneş Teknesi Yapıldı.
  ● Prof. Dr. Erdoğan Şuhubi Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Onursal Doktora ünvanı verildi.
  ● Prof. Dr. Yusuf Yağcı Elsevier Scopus Ödülü almıştır.

 • Prof. Dr. H. Muhammed Şahin İTÜ’nün 25. Rektörü
  ● Teymur Sadıkov en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci oldu.
  ● Prof. Dr. Yusuf Yağcı Japonya Polimer Derneği Uluslararası Bilim Ödülü almıştır.
  ● Prof. Dr. Yusuf Yağcı Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü almıştır.
  ● Orhan YAVUZ-İTÜ senatosu tarafından kendisine fahri doktora verildi.
  ● Cihat AŞKIN İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarının müdürlüğünü yapmaya başlamıştır. (2008-2012)
  ● Küçük Uydu Haberleşme Laboratuvarı kuruldu.
  ● Doç. Dr. Gültekin Topuz TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü almıştır.

 • Türkiye'nin ilk küp uydusu İTÜpSAT1 Fırlatıldı
  ● Isı ve Kütle Taşınımı Laboratuvarı kuruldu.
  ● Prof. Dr. Ayşe Erzan Rammal Madalyası almıştır.
  ● “Prof. Ercümend Berker-Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi, Arşiv ve Dökümantasyon Merkezi” olarak adlandırılan Konservatuar kütüphanesi kurulmuştur.
  ● İTÜ İşletme Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiştir.
  ● Prof. Dr. Mesut SAVCI Senato Kararı ile Fahri Doktora unvanı almıştır.
  ● Sinan Cem Eroğlu en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci oldu.

 • Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi Kuruldu
  ● Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun yürütücülüğüyle Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi (MEM-TEK) projesi başlatılmıştır. Türkiye’de membran üretmek, modül ve proses geliştirmek, membran teknolojileri üzerine çalışan araştırmacılara fırsatlar sunmak ve global membran bilimine katkılarda bulunmak amacıyla, T.C. Devlet Planlama Teşkilatı’nın desteğiyle bu proje başlatılmıştır.
  ● Dr. Tuna Eken Alexander Von Humboldt Araştırma Ödülü almıştır.
  ● Prof. Dr. Yusuf Yağcı Bilim ve Teknoloji Birliği Kurulu (COMSTECH) Kimya Şeref Ödülü almıştır.
  ● 2010’lu yıllarda konservatuar tarafından hayata geçirilen en önemli eğitim adımı, İTÜ TMDK Müzik Ortaokulu ve İTÜ TMDK Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nin eğitime başlamasıdır.
  ● Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Kuruldu.

 • ● Kompozit ve Yapı Laboratuvarı kuruldu.
  ● Türkiye'nin İlk Elektrikli Minibüsü Yapıldı.
  ● Türkiye'nin En Üretken Teknoloji Bölgesi İTÜ Arı Teknokent Açıldı.
  ● İlk Süreli Yayın : TMDK’nın uluslararası, hakemli ve indeksli dergisi Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisinde ilk sayısını yayınlamıştır ve 2021 yılı itibarıyla yeni yapılanmasıyla “Dergi Park” bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
  ● Şerife Seda KUCUR ve Elif Pınar KESİK en yüksek dereceyle mezun olan öğrenciler
  ● Mehmet GÜVERCİN en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci ve aynı anda iki programın birincisi

 • Türkiye'nin İlk Hidrojen ile Çalışan Teknesi "Martı" Yapıldı
  ● Yukarı Atmosfer ve Uzay Havası Laboratuvarı kuruldu.
  ● Bilgisayar Mühendisliği Programı ABET EC2000 eşdeğerlik ölçütlerine göre uluslararası eşdeğerlik almıştır.
  ● Prof. Dr. Eşref Adalı Yaşam Boyu Hizmet Ödülü almıştır. TBD (Türkiye Bilişim Derneği) ve TÜBİSAD (Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği) tarafından.
  ● ABET değerlendirilmelerinde ise Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümleri ABET ölçütleri çerçevesinde eşdeğerlik almaya hak kazanmıştır.
  ● Yanma Laboratuvarı kuruldu.

 • Prof. Dr. Mehmet Karaca İTÜ’nün 26. Rektörü
  ● Eray ÖZTÜRK en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci
  ● İlk Yerli Helikopter Aracı “ARIKOPTER” Yapıldı.
  ● Türkiye'nin İlk İnsansız Otomobili “Otonobil” Yapıldı.
  ● 1773 İTÜ SATIŞ MEKANI açıldı. Kurumsal Kimlik ve Logolu Tasarım Ürünleri İTÜ’lülere “BURS” olarak ulaşmasını sağlamak amacıyla satışa sunulmaktadır.
  ● Ulusal Coğrafi Bilgi Teknolojileri İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Amacı; ulusal ve uluslararası düzeyde akademik araştırmalar ve endüstriyel araştırma-geliştirme-inovasyon faaliyetlerini destekleyen coğrafi bilgi teknolojileri hizmetlerini sunmak ve bu alanda Türkiye ve bölgesinde bir sinerji merkezi olmaktır.

 • Yumuşak Zemin Kazı Laboratuvarı kuruldu.
  ● Bu laboratuvar dünyada beşinci ve Türkiye’de ilk ve tek olan araştırma amaçlı bir laboratuvardır. Bu özellikleri ile “hem yumuşak zemin hem de sert kaya kazısını birlikte barındıran dünyadaki tek laboratuvar”dır.
  ● İTÜ Duran Leblebici VLSI Ölçme Laboratuvarı
  ● Prof. Dr. Erdoğan Şuhubi ODTÜ tarafından Üstün Hizmet Ödülü verildi.
  ● Prof. Dr. Yusuf Yağcı Mustafa Parlar Onur Ödülü almıştır.
  ● Ekonomi Bölümü kuruldu.
  ● Mehmet Nuri AKINCI en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci oldu.

 • Türkiye'nin İlk Enerji Temalı Teknoloji Parkı Kuruldu
  ● Deniz OKER ve Duygu DOYRANGÖL en yüksek dereceyle mezun olan öğrenciler oldu.
  ● Model Tabanlı Tasarım ve Kontrol Laboratuvarı kuruldu.
  ● İTÜ Çekirdek ’in Kuruluşu
  ● INNOGATE Start-Up Challenge (Küreselleşme Programı)

 • Türkiye’nin Güneş Enerjisi ile Çalışan İlk Aile Arabası “Aruna”
  ● David Teksen AKSUN en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci
  ● Cankut Bagana Inovasyon Laboratuvarı kuruldu.
  ● İlk Kutup Araştırma Merkezi kuruldu.
  ● İTÜ’nün Yeni Mizah Dergisi BEECOMICS
  ● Tekstil ve Konfeksiyon Kalite Kontrol ve Araştırma Laboratuvarımız, 23 testten TÜRKAK akreditasyonu almıştır.
  ● Evrensel Tekstil Tasarım Merkezi kuruldu. Engelli bireylerin ihtiyaçları düşünülerek kumaş, giysi ve diğer tekstil tasarımlarının yapılıp, numunelerin üretilmesi için.
  ● Prof. Mustafa Köseoğlu Tekstil Tabanlı Kompozit İleri Teknoloji ve İnovasyon Merkezi kuruldu.

 • Prof. Dr. Mehmet Karaca İTÜ’nün 27. Rektörü
  ● Kalite Koordinatörlüğü kuruldu.
  ● Hadis Morkoç Elektro-Optik Donanımlar Laboratuvarı
  ● Tıbbı Cihaz Uygulama Araştırma Geliştirme Uygulama Laboratuvarı
  ● Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Bilim Kahramanları Derneği-Genç Bilim İnsanı ödülü almıştır.
  ● Mert GİLAN en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci oldu.

 • İTÜ “Araştırma Üniversitesi’’ seçildi
  ● Utku Emre Ali ve Tayfun Saman en yüksek dereceyle mezun olan öğrenciler
  ● Tüm Fakülte programları ABET akreditasyonu almıştır.

 • İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu
  ● Merkez, İstanbul Teknik'in çeşitli fakültelerinden yönetim kurulu ve tüm üyelerinin katılımıyla 24 Nisan 2019 tarihinde yapılan açılış toplantısının ardından aktif olarak çalışmalarına başlamıştır.
  ● Bilgisayar Mühendisliği Programı ABET EC2000 eşdeğerlik ölçütlerine göre uluslararası eşdeğerlik almıştır.
  ● Prof. Dr. Hazım K. Ekenel Bilim Akademisi-Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) ödülü almıştır.
  ● Doç. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü almıştır.
  ● İTÜ’den Ülkemizin uzaya gönderilen Uydusu UBAKUSAT
  ● Yeşil Kampüs Projesi, İstanbul Teknik Üniversitesi’ni doğal yaşamın korunduğu, sürdürülebilir peyzaj anlayışının hakim olduğu, bisiklet ve yaya öncelikli, engelsiz bir kampüs haline getirme.
  ● Prof. Dr. Mustafa N. Parlar ODTÜ Eğitim ve Araştırma Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü almıştır.

 • ● Prof. Dr. Berk Canberk IEEE Türkiye Bilim Ödülleri-Araştırma Teşvik Ödülü almıştır.
  ● Rotor Teknolojileri Laborutuvarı kuruldu.
  ● ABET değerlendirilmelerinde ise Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümleri ABET ölçütleri çerçevesinde eşdeğerlik almaya hak kazanmıştır.
  ● Prof. Dr. Yusuf Yağcı Belçika Polimer Grubu Uluslararası Bilim Ödülü almıştır.
  ● Prof. Dr. Yusuf Yağcı OIC Bilim ve Teknoloji Ödülü almıştır.
  ● Prof. Dr. Yusuf Yağcı Alexander von Humboldt Araştırma Ödülü almıştır.
  ● Prof. Dr. Cengiz Kahraman, TÜBİTAK Bilim Ödülü almıştır.
  ● Shokrullah Sorosh en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci oldu.

 • Erdi Canbay Mekanik ve Titreşim Eğitim Laboratuvarı Kuruldu
  ● Ida Gjergji en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci oldu.
  ● Prof. Dr. Ahmet Gül TÜBİTAK Bilim Ödülü almıştır.
  ● Prof. Dr. Berk Canberk Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Prof. Dr. Aydın Köksal Bilgisayar Mühendisliği-Akademik Öğretim Ödülü almıştır.
  ● Prof. Dr. Hazım K. Ekenel, IEEE Türkiye Bilim Ödülleri-Araştırma Teşvik Ödülü almıştır.
  ● Prof. Dr. Mehmet TONER Senato Kararı ile Fahri Doktora unvanı almıştır.
  ● “Toprak Suiti” koro konseri: Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Balcı’nın İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın 44. Kuruluş Yıldönümü için besteledi.

 • Prof. Dr. İsmail Koyuncu İTÜ’nün 28. Rektörü
  ● Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü kuruldu.
  ● İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünün adı Sosyoloji Bölümü olarak değiştirilmiştir.
  ● Alhun Aydın, 2020 Yılı En Başarılı Tez Ödül’üne layık görülmüştür.
  ● Ayşe Giz Gülnerman Gengeç 2020 Yılı En Başarılı Tez Ödül’üne layık görülmüştür.
  ● Barış Yavaş 2020 Yılı En Başarılı Tez Ödül’üne layık görülmüştür.
  ● Barış Başpınar 2020 Yılı En Başarılı Tez Ödül’üne layık görülmüştür.
  ● Elif İdemen Okan 2020 Yılı En Başarılı Tez Ödül’üne layık görülmüştür.

 • ● Elif Bozyaka 2020 Yılı En Başarılı Tez Ödül’üne layık görülmüştür.
  ● Emrah Köksalmış 2020 Yılı En Başarılı Tez Ödül’üne layık görülmüştür.
  ● Erman Yiğit Tuncel 2020 Yılı En Başarılı Tez Ödül’üne layık görülmüştür.
  ● Gülçin Baysal 2020 Yılı En Başarılı Tez Ödül’üne layık görülmüştür.
  ● Gürbey Hiz 2020 Yılı En Başarılı Tez Ödül’üne layık görülmüştür.
  ● Özgün Dağlar 2020 Yılı En Başarılı Tez Ödül’üne layık görülmüştür.
  ● Judith Maria Confal 2020 Yılı En Başarılı Tez Ödül’üne layık görülmüştür.
  ● Nazanin Moazzen Ferdos 2020 Yılı En Başarılı Tez Ödül’üne layık görülmüştür.
  ● Alueda Kuka, Sigela Muharremi, Emiljo Mehillaj ve Bianka Pajo en yüksek dereceyle mezun olan öğrenciler oldu.
  ● Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldı.

 • ● Doç. Dr. Tolga Görüm Introducing Talents of Discipline to Universities (ITDU–111) Ödülü aldı.
  ● Öğrencimiz Beltus Nkwawir Wiysobunri Uluslararası Öğrenci Akademisi Ödülü aldı.
  ● Prof. Dr. Cengiz Yıldırım Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (TÜBA-GEBİP) aldı.
  ● Doç. Dr. Burcu Özsoy Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (TÜBA-GEBİP) aldı.
  ● Öğrencimiz Emre Demirtaş TTGV Ödülleri - Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülü aldı.
  ● Arş. Gör. İbrahim Yıldırım IEEE Latin-American Conference on Communications En İyi Yayın Ödülünü aldı.
  ● Onur Nurtan 7. Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışmasında İnovasyon Ödülü almıştır.

 • İTÜ Dünya’nın En Yeşil 57. Üniversitesi
  ● İstanbul Teknik Üniversitesi, akademik yerleşkelerin yeşil alan oranı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği uluslararası UI GreenMetric sıralamasında “Dünyanın en yeşil 57’nci kampüsü” oldu. Türkiye’den ilk 100’e giren üç üniversite arasında ise birinciliğini korudu. İTÜ bu başarısıyla, sıralamada beşinci kez Türkiye birinciliğini elde eden tek üniversite.
  ● Hüseyin Umutcan AY en yüksek dereceyle mezun olan öğrenci oldu.
  ● Prof. Dr. Aslıhan Tolun, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın 2020 Ödülüne layık görülmüştür.
  ● Doç. Dr. Çiğdem Kaya Pazarbaşı, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın 2020 Ödülüne layık görülmüştür.

 • ● Doç. Dr. Mohammadreza Nofar, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın 2020 Ödülüne layık görülmüştür.
  ● Doç. Dr. Tufan Kumbasar, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın 2020 Ödülüne layık görülmüştür.
  ● Prof. Dr. İbrahim Altunbaş ‘’ICTC Excellent Paper Award’’ Ödülüne layık görüldü.
  ● Prof. Dr. Güneş Karabulut Kurt ‘’ICTC Excellent Paper Award’’ Ödülüne layık görüldü.
  ● Araş. Gör. Ahmet Kaplan ‘’ICTC Excellent Paper Award’’ Ödülüne layık görüldü.
  ● Araş. Gör. Mehmet Can ‘’ICTC Excellent Paper Award’’ Ödülüne layık görüldü.

 • ● Doç. Dr. Hale Özgün Çevre Hizmet Ödülüne layık görülmüştür.
  ● Dr. Anıl Çelik Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülüne layık görülmüştür.
  ● İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Sanatta Başarı Ödülüne layık görülmüştür.
  ● Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışmasında ‘’Seyirci Ödülü’’ne layık görülmüştür.
  ● İTÜ MİAM doktora öğrencisi Ruşen Can Acet Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışmasında ‘’Seyirci Ödülü’’ne layık görülmüştür.
  ● Tolgahan Çoğulu’nun 10 yaşındaki oğlu Atlas, Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışmasında ‘’Seyirci Ödülü’’ne layık görülmüştür.
  ● Doç. Dr. Volkan Sezer Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri kapsamında ‘’Jüri birincisi Ödülü’ne layık görülmüştür.

 • ● Doç. Dr. Berk Canberk EAI 7. Uluslararası Endüstriyel Ağlar ve Akıllı Sistemler Konferansı (EAI INISCOM 2021)’nda ‘’En İyi Bildiri Ödülü’’ne layık görüldü.
  ● Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Seçinti EAI 7. Uluslararası Endüstriyel Ağlar ve Akıllı Sistemler Konferansı (EAI INISCOM 2021)’nda ‘’En İyi Bildiri Ödülü’’ne layık görüldü.
  ● Öğrencimiz Fırat Rozkan Kılıç EAI 7. Uluslararası Endüstriyel Ağlar ve Akıllı Sistemler Konferansı (EAI INISCOM 2021)’nda ‘’En İyi Bildiri Ödülü’’ne layık görüldü.
  ● Öğrencimiz Mehmet Özgen Özdoğan EAI 7. Uluslararası Endüstriyel Ağlar ve Akıllı Sistemler Konferansı (EAI INISCOM 2021)’nda ‘’En İyi Bildiri Ödülü’’ne layık görüldü.

 • ● Doç. Dr. Mehmet Özkan Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödülü (BAGEP)’ne layık görülmüştür.
  ● Mezunumuz Dilara Ajun, Architecture Leaders Awards Ödülüne layık görülmüştür.
  ● Öğrencimiz Berke Oral Elsevier Information Processing & Management En İyi Makale Ödülüne layık görülmüştür.
  ● Prof. Dr. Levent Trabzon ve doktora öğrencisi Nagihan Okutan Arslan ile lisans öğrencileri Onur Nurtan, Nazım Can Önder, Baturay Dalgıç ve Gülce Topal International Innovation Competition Yarışmasında ‘’Gold Award’’ Ödülüne layık görülmüştür.
  ● Emekli öğretim üyemiz Prof. Dr. Doğan Kuban, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Altın Madalya ve Ödülleri kapsamında Jean Tschumi Mimari Yazın Ödülü’ne layık görüldü.
  ● İstanbul Teknik Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Mekânda Erişilebilirlik Ödülü’ne layık görüldü.
  ● İTÜ tarafından Prof. Dr. Mehmet Toner ‘e Fahri Doktora unvanı verildi.

 • ● Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması’nda Doç. Dr. Ozan Önder Özener ve Doç. Dr. Başak Demireş Özkul’un yer aldığı ekip birincilik ödülüne layık görülmüştür.
  ● Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması’nda Dr. Öğretim Üyesi Melih Bozkurt’un yer aldığı ekip ise ikinci mansiyon ödülüne layık görülmüştür.
  ● Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı 27. ERF Konferansı’nda “En İyi Makale Ödülü” ne layık görüldü.
  ● Prof. Dr. Sezi Çevik Onar, Prof. Dr. Başar Öztayşi ve Prof. Dr. Cengiz Kahraman 14. Uluslararası FLINS/ISKE Konferansında 2020 En İyi Bildiri Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Dr. Kamil Karaçuha Leopold B. Felsen Vakfı tarafından verilen Leopold B. Felsen Elektromanyetikte Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

 • ● İTÜ Rover Takımı European Rover Challenge Yarışmasında Genel Klasmanda Gümüş Madalya ve “En İyi Robot Kol” ödüllerini almaya hak kazandı.
  ● Araş. Gör. Sıddıka Mertdinç, Dr. Öğr. Üyesi Umut Savacı (ETÜ), Prof. Dr. M. Lütfi Öveçoğlu ve Doç. Dr. Duygu Ağaoğulları 7th World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM ‘21) Sempozyumunda ‘’En İyi Bildiri Ödülü’’ne layık görüldü.
  ● Doktora Programı öğrencisi Mehmet Kahraman, The American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) tarafından ‘’En İyi Bildiri Ödülü’’ne layık görüldü.
  ● İstanbul Teknik Üniversitesi, QS 2022 Dünya Üniversiteleri Derecelendirmesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çevresel Etki başlığında “Gümüş Madalya” kazandı.
  ● Mustafa Gelgeç, THE NATURE LOOP Projesiyle Asia Young Designer Awards kapsamında Mimarlık kategorisinde 2.’lik Ödülü’ne layık görüldü.

 • ● Berk Kesimoğlu (Çift Anadal Programı), MITIGATION LAB Projesiyle Asia Young Designer Awards kapsamında Mimarlık kategorisinde 3.’lük Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Naz Nar, YIĞIN Projesiyle Asia Young Designer Awards kapsamında Mimarlık kategorisinde 1. Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Hikmet Arın Aydın, [ARALIKTA] Projesiyle Asia Young Designer Awards kapsamında Mimarlık kategorisinde 3. Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Berk Kesimoğlu (Çift Anadal Programı), STREET HOUSE Projesiyle Asia Young Designer Awards kapsamında İç Mimarlık kategorisinde 1.’lik Ödülü’ne layık görüldü.

 • ● Merve Uçan, VERTICAL VILLAGE Projesiyle Asia Young Designer Awards kapsamında İç Mimarlık kategorisinde 2.’lik Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Yüksek lisans programı öğrencisi Tolga Odabaşı, doktora öğrencisi Arş. Gör. Alper Tap ve öğretim üyemiz Prof. Dr. Lale Tükenmez Ergene IEEE 3rd Global Power, Energy and Communication Konferansı’nda (IEEE GPECOM) “Outstanding Paper” Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Doç. Dr. Ervin Garip, Doç. Dr. S. Banu Garip ve Prof. Dr. A. Ahu Akgün’ün yer aldığı ekip Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görüldü.
  ● Doç. Dr. Başak Demireş Özkul ve Doç. Dr. O. Önder Özener’in yer aldığı proje ekibi Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması’nda 2. Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Doç. Dr. Börte Köse, Kore Çevre Mühendisleri Derneği (KSEE) tarafından “Üstün Makale” Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Öğrencilerimizden Emirhan Özbalta, Ezgi İdil Engin, Selin Yılmaz ve Yalkın Kızılkan 2021 ASEM Konferansı Öğrenci Vaka Analizi Yarışması’nda ‘’Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.

 • ● Doç. Dr. Derya Karakaş, Doç. Dr. Nihan Yıldırım ile 2019 yılı mezunlarımızdan Abdullah Mert Akman ve Cansu Hürses, 30. International Conference on Management of Technology Konferansı’nda ‘’En İyi Bildiri Ödülü’’ne layık görüldü.
  ● Prof. Dr. İdil Arslan Alaton TÜBİTAK Bilim Ödülü almıştır.
  ● Prof. Dr. Elif Sertel TÜBİTAK Teşvik Ödülü almıştır.
  ● Doç. Dr. Hale Özgün Erşahin TÜBİTAK Teşvik Ödülü almıştır.
  ● Doktora Programı 2019 yılı mezunumuz Dr. Müge Özçevik IEEE Türkiye Doktora Tezi Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Doç. Dr. Mehmet Özkan TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.

 • ● Doç. Dr. Tufan Kumbasar TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Doç. Dr. Mohammedreza Nofar TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Doç. Dr. Duygu Ağaoğulları TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Doç. Dr. Meltem Yanılmaz TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Dr. Öğr. Üyesi Onur Ergen TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Ece Akıl, MimED 2021 Öğrenci Proje Yarışması’nda Birinci Yıl Kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Sinem Göl, MimED 2021 Öğrenci Proje Yarışması’nda Birinci Yıl Kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Mehmet Sait Aktay, MimED 2021 Öğrenci Proje Yarışması’nda İkinci Yıl Kategorisinde Başarı Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Emircan Öztürk, MimED 2021 Öğrenci Proje Yarışması’nda İkinci Yıl Kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne ve Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

 • ● Mert Kaan Alptekin, MimED 2021 Öğrenci Proje Yarışması’nda İkinci Yıl Kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne (2 adet) layık görüldü.
  ● Nursena Çolak, MimED 2021 Öğrenci Proje Yarışması’nda Üçüncü Yıl Kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Mehmet Bulut, MimED 2021 Öğrenci Proje Yarışması’nda Dördüncü Yıl Kategorisinde Başarı Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Ceyda Yücesoy, MimED 2021 Öğrenci Proje Yarışması’nda Dördüncü Yıl Kategorisinde Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Prof. Dr. Zekai Şen 2021 İlim Yayma Ödülleri’nde ‘Büyük Ödül’e layık görüldü.
  ● Dr. Öğr. Üyesi Koray Gelmez Design Week Türkiye 2021 Ödül Töreni’nde İyi Tasarım Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Mezunlarımız Ezgi Özcan, Gürkay Aydoğmuş ve Ahmet Furkan Keleş Design Week Türkiye 2021 Ödül Töreni’nde İyi Tasarım Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Öğrencilerimiz Beyza Nur Eraslan ve Feyza Başak, Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri’nde Ambalajda Önleme Uygulamaları kategorisinde Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Dr. Muhammed Ali Örnek, Big Bang Start-up Challenge Yarışmasında ödüle layık görüldü.

 • ● Mezunlarımız Rana İmam, Rahme Nur Örnek ve Suat Batuhan Esirger Big Bang Start-up Challenge Yarışmasında ödüle layık görüldü.
  ● Prof. Dr. Hatice Camgöz Akdağ, Doktorclub Awards Türkiye’nin Sağlık Ödülleri töreninde Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli Ödülü’ne layık görüldü.
  ● İTÜ ‘’Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2021’de Türkiye’nin En İyisi!’’
  ● Doç. Dr. Meltem Yanılmaz, Mühendislik bilimleri alanında TÜBA 2021 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü almıştır.
  ● Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik Tübitak Bilim Ödülü almıştır.
  ● Sürdürülebilir Enerji ve İklim Sistemleri Laboratuvarı kuruldu.
  ● Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik En İyi Bildiri Ödülü almıştır.
  ● Prof. Dr. İsmail Koyuncu Çevre Hizmet Ödülüne layık görülmüştür.

 • Hava ve Uzay Araçları Tasarımı Laboratuvarı Kuruldu
  ● Endüstriyel ve Çevresel Aerodinamik Laboratuvarı kuruldu.
  ● Bilgisayar Mühendisliği Programı ABET EC2000 eşdeğerlik ölçütlerine göre uluslararası eşdeğerlik almıştır.
  ● ABET değerlendirilmelerinde ise Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümleri ABET ölçütleri çerçevesinde eşdeğerlik almaya hak kazanmıştır.
  ● Sarp Dora Cebeci ve Yiğit Can Erçetin en yüksek dereceyle mezun olan öğrenciler oldu.
  ● Prof. Dr. Hasan Ergin’in projesi Türkiye Verimlilik Proje Ödüllerinde Birincilik Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Prof. Dr. M. Oğuzhan Külekçi, 6. ISIF’21 Uluslararası Buluş Fuarı’nda En İyi Akademik Buluş Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Prof. Dr. Ebubekir Yüksel, Doç. Dr. Murat Eyvaz, Serkan Arslan, Araş. Gör. Ayşe Yüksekdağ, Araş. Gör. Serkan Güçlü ve Taha Aslan’dan oluşan buluş ekibi 6. ISIF’21 Uluslararası Buluş Fuarı’nda Altın Madalya almıştır.
  ● Prof. Dr. Oya Atıcı ve Dr. Öğr. Üyesi Erdem Tezcan 6. ISIF’21 Uluslararası Buluş Fuarı’nda Gümüş Madalya almıştır.
  ● Öğrencilerimiz Turcan Tuna, Etka Gökbel ve Salih Ertuğ Övür 6. ISIF’21 Uluslararası Buluş Fuarı’nda Gümüş Madalya almıştır.

 • ● Doç. Dr. Ali Gelir ve Berkay Turgay 6. ISIF’21 Uluslararası Buluş Fuarı’nda Bronz Madalya almıştır.
  ● Dr. Güray Ali Canlı, Prof. Dr. İbrahim Akduman, Dr. İsmail Kurtoğlu, Prof. Dr. İbrahim Özkol, Prof. Dr. Mehmet Çayören, Hasan Ercan, Muhammet Tarık Tamyürek ve Pelin Yavuz 6. ISIF’21 Uluslararası Buluş Fuarı’nda Bronz Madalya almıştır.
  ● Doç. Dr. Özgür Şafak Şeker, Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödüllerinde Tanı Alanında Birincilik Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Öğrencimiz Orkun Tolun ve mezunumuz Vildan Gürbüz, Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunlarında Gümüş Madalya almaya hak kazanmıştır.
  ● Mezunumuz Prof. Dr. İvet Bahar, Vehbi Koç Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Öğrencimiz Çiğdem Onur, Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonasında üçüncülük Ödülü almıştır.
  ● Öğrencilerimizden Ezgi Akbulut, Tunca Ayhan ve Ozan Kayalı Productive Design Challenge’da Birincilik Ödülü almıştır.

 • ● Öğrencimiz Bigenur Efe, Siemens Home Appliances Design Award’da Seyirci Ödülü almıştır.
  ● Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Oryantiring Şampiyonasında İTÜ Oryantiring Takımı Türkiye şampiyonu oldu.
  ● Ahmet Yasin Temel, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Oryantiring Şampiyonasında Bireysel dalda Türkiye Birincisi oldu.
  ● Ahmet Berkan Kuzuoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Oryantiring Şampiyonasında Bireysel dalda Türkiye İkincisi oldu.
  ● İbrahim Talha Özdemir, Oğuz Kağan Taş, Rifat Özgür Özer, Samet Tuğrul Kuzuoğlu ve Burak Ercanli Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Oryantiring Şampiyonasında önemli başarılar elde etmiştir.

 • ● Prof. Dr. Figen Kadırgan, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreninde Akademi Ödülü’ne layık görüldü.
  ● İstanbul Teknik Üniversitesi 2022 Akademik Performans Ödülleri kapsamında 2021 yılında bölüm bazında en çok yayın yapan 152 öğretim üyemize sertifika verildi.
  ● İstanbul Teknik Üniversitesi Quacquarelli Symonds’den (QS) Veri Etkileşimi Ödülü aldı.
  ● İTÜ, QS 2023 Dünya Üniversiteleri Derecelendirmesi Sürdürebilir Kalkınma Amaçları Çevresel Etki başlığında Gümüş Madalya almıştır.
  ● Mezunumuz Dr. Demet Çilden Güler, TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Birincilik Ödülü almıştır.
  ● Mezunumuz Dr. Müge Özçevik, TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Üçüncülük Ödülü almıştır.
  ● İTÜ Rover Takımı, European Rover Challenge 2022’de Sunum göreviyle Birinci olurken Genel klasmanda Üçüncü oldu.

 • ● İTÜ AUV takımı, Otonom Sualtı Aracı Yarışmasında Dünya Birinciliği almıştır.
  ● Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven Georg Forster Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Öğrencimiz Kübra Duran, Prof. Dr. Berk Canberk danışmanlığında yüksek lisans teziyle Teorik Alanda Comsoc Yüksek Lisans Tez Yarışmasında Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Öğrencimiz Kürşat Tekbıyık, Prof. Dr. Güneş Karabulut danışmanlığında Kurt yüksek lisans teziyle Uygulama Alanında Comsoc Yüksek Lisans Tez Yarışmasında Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Öğrencimiz Merve Turhan ve Talip Tolga Sarı Comsoc Yüksek Lisans Tez Yarışmasında Özel Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

 • ● İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, iLumen European Solar Challenge 2022’de ‘’24 Saat Etabı’’nda Üçüncülük almıştır.
  ● Dr. Aslı Ulubaş Hamurcu Prof. Dr. Fatih Terzi danışmanlığında YÖK En İyi Doktora Tez Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Doç. Dr. Duygu Ağaoğulları L’Oréal-Unesco Bilim Kadınları İçin Ödül Programı kapsamında 2022 Genç Bilim Kadını Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Öğrencilerimizden Elif Nur Bora ve Mimar S. Arda Karaatlı Asya Genç Tasarımcı yarışması AYDA Türkiye 2022’de İç Mimarlık Kategorisinde Birincilik Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Öğrencimiz Nazlıcan Yeşilyurt Asya Genç Tasarımcı yarışması AYDA Türkiye 2022’de İç Mimarlık Kategorisinde İkincilik Ödülü’ne layık görülmüştür.

 • ● Prof. Dr. Ervin Garip ve Öğrencimiz Aslıhan Öztürkoğlu, Asya Genç Tasarımcı yarışması AYDA Türkiye 2022’de İç Mimarlık Kategorisinde Üçüncülük Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Prof. Dr. Ayşe Şentürer, Öğrencimiz Nursena Çolak ve Arş. Gör. Oya Yeşim Armağan, Asya Genç Tasarımcı yarışması AYDA Türkiye 2022’de Mimarlık Kategorisinde İkincilik Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Öğrencimiz Alperen Ergin, Doç Dr. Funda Uz, Doç. Dr. Sıdıka Aslıhan Şenel ve Arş. Gör. Erenalp Büyüktopcu, Asya Genç Tasarımcı yarışması AYDA Türkiye 2022’de Mimarlık Kategorisinde Üçüncülük Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Öğrencilerimiz Elif Sude Aşkın (yürütücü: Doç. Dr. Nizam Onur Sönmez), Salih Gül (yürütücü: Arş. Gör. Dr. Salih Tong) ve Onur Demir (yürütücü: Prof. Dr. Ayşe Şentürer) Asya Genç Tasarımcı yarışması AYDA Türkiye 2022’de Mimarlık Eşdeğer Mansiyon Ödülü’ne layık görülmüştür.

 • ● İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Asya Genç Tasarımcı yarışması AYDA Türkiye 2022’de Katkı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Öğr. Gör. Cahit Okan, UTRADER Akademi Ödülleri tarafından En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Doç. Dr. Ayça Sayı Yazgan Türk İmmünoloji Derneği tarafından Işıl Berat Barlan Kadın Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Öğrencimiz Özgür Can Milletsever, mezunumuz Dr. Veysel Tutku Büyükdeğirmenci ile birlikte ve Doç. Dr. Murat Yılmaz’ın hazırladığı bildiri IEEE PEMC 2022’de En İyi Makale Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Öğrencimiz Melis Baloğlu’nun Arş. Gör. Elif Tekcan ile birlikte hazırladığı projesi 2022 Uluslararası Kumaş Tasarımı Futuretex İstanbul Futuretech Yarışmasında Birincilik Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Arş. Gör. Janset Özdemir ve laboratuvar teknisyenimiz Semih Özkür’ün projesi 2022 Uluslararası Kumaş Tasarımı Futuretex İstanbul Futuretech Yarışmasında İkincilik Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Mezunumuz Bilge Koyuncu’nun projesi 2022 Uluslararası Kumaş Tasarımı Futuretex İstanbul Futuretech Yarışmasında Üçüncülük Ödülü’ne layık görülmüştür.

 • ● İTÜ Türk Boğazları Denizcilik Uygulama Merkezi (İTÜBOA) ve ICA, Ortak Yarınlar Ödülleri’nde Yeşil Dönüşüm Kategorisinde Birincilik Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Muhammed Tarık Kurt, 21. Mimarlık Öğrenci Ödülleri’nde Birinci Yıl Kategorisinde Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Rıfat Meriç Yüksel, 21. Mimarlık Öğrenci Ödülleri’nde Birinci Yıl Kategorisinde Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Evren Süloğlu, 21. Mimarlık Öğrenci Ödülleri’nde İkinci Yıl Kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Gamze Ceylan, 21. Mimarlık Öğrenci Ödülleri’nde İkinci Yıl Kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.

 • ● Mert Kaan Alptekin, 21. Mimarlık Öğrenci Ödülleri’nde Üçüncü Yıl Kategorisinde Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Yağız Ateşoğlu, 21. Mimarlık Öğrenci Ödülleri’nde Üçüncü Yıl Kategorisinde Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Emircan Öztürk, 21. Mimarlık Öğrenci Ödülleri’nde Üçüncü Yıl Kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Mehmet Sait Aktay, 21. Mimarlık Öğrenci Ödülleri’nde Üçüncü Yıl Kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Nazgül Berfin Gölge, 21. Mimarlık Öğrenci Ödülleri’nde Dördüncü Yıl Kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.

 • ● Nursena Çolak, 21. Mimarlık Öğrenci Ödülleri’nde Dördüncü Yıl Kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Pelinsu Şahin, 21. Mimarlık Öğrenci Ödülleri’nde Dördüncü Yıl Kategorisinde Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Nazlı Giriftinoğlu, 21. Mimarlık Öğrenci Ödülleri’nde Dördüncü Yıl Kategorisinde Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Prof. Dr. Okşan Çetiner ve Dr. Öğr. Üyesi Kemal Bülent Yüceil, NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu tarafından (STO) 2021 STO Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görülmüştür.

 • İTÜ 250 YAŞINDA!
  ● Arş. Gör. Dr. Muhammed Enes Atik, IEEE GRSS Türkiye 2022 Tez Yarışmasında Üçüncülük Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● İTÜ TAM Takımı, EDICtive Tasarım Yarışmasında İkincilik Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Prof. Dr. Cengiz Kahraman, Mühendislik alanında İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Prof. Dr. Yusuf Yağcı, Temel Bilimler alanında İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Prof. Dr. Emre Akyüz, Mühendislik alanında İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Genç Akademisyen Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Doç. Dr. Mohammedreza Nofar, Mühendislik alanında İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Genç Akademisyen Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Doç. Dr. Tufan Kumbasar, Mühendislik alanında İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Genç Akademisyen Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Dr. Öğr. Üyesi Fuat Topuz, Temel Bilimler alanında İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Genç Akademisyen Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.

 • ● Dr. Öğr. Üyesi Koray Gelmez, Mimarlık, Sanat ve Sosyal Bilimler alanında İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Genç Akademisyen Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Prof. Dr. Zekai Şen, İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Prof. Dr. Oğuzhan Külekci, İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden İnovasyon Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven, İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Uluslararası İşbirliği Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Doç. Dr. Volkan Sezer, İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Üniversite–Sanayi İşbirliği Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Bilimsel Eser ve Telif Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Prof. Dr. İzzet Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Tematik Alan Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.

 • ● Prof. Dr. Oral Büyüköztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Prof. Dr. Mustafa İnan Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Prof. Dr. İbrahim Özkol, İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Mühendislik Alanında Öğretim Üyeleri Eğitim/Öğretimde Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Doç. Dr. Hüseyin Onur Tezcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Mühendislik Alanında Öğretim Üyeleri Eğitim/Öğretimde Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Arş. Gör. Merve Akbaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Mühendislik Alanında Öğretim Üyeleri Yardımcısı Eğitim/Öğretimde Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Arş. Gör. Elif Ak, İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Mühendislik Alanında Öğretim Üyeleri Yardımcısı Eğitim/Öğretimde Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Doç. Dr. Ali Ercengiz, İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Temel Bilimler Alanında Öğretim Üyeleri Eğitim/Öğretimde Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Arş. Gör. Ebru Akgül, İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Temel Bilimler Alanında Öğretim Üyeleri Yardımcısı Eğitim/Öğretimde Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.

 • ● Doç. Dr. Ozan Önder Özener, İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Mimarlık, Sanat ve Sosyal Bilimler Alanında Öğretim Üyeleri Eğitim/Öğretimde Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Arş. Gör. Ahmet Yazıcı, İstanbul Teknik Üniversitesi Ödüllerinden Mimarlık, Sanat ve Sosyal Bilimler Alanında Öğretim Üyeleri Yardımcısı Eğitim/Öğretimde Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Doç. Dr. Derya Kahveci Karıncaoğlu, The Kerry Upcycled Food Foundation Fellowship Araştırma Bursu Ödülü’ne layık görüldü.
  ● Öğrencimiz Ömer Kara ve ekip arkadaşları Imagine Tomorrow Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Etkinliği’nde En İyi Start-Up Birincilik Ödülü, Patent Başvuru Desteği Ödülü ve Dijital Pazarlama Mentörlük Ödülleri’ne layık görülmüştür.
  ● Öğrencilerimizden Melih Biçer ve Pelin Kaya, Imagine Tomorrow Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Etkinliği'nde Üçüncülük Ödülü’ne layık görülmüştür.
  ● Mezunlarımızdan Nihat Fatih Kayacıoğlu, Abdülaziz Ali ve Yahya, Imagine Tomorrow Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Etkinliği'nde Üçüncülük Ödülü’ne layık görülmüştür.

Başa Dön